คุณมานิสา มิตรโกสุม

นางสาวมานิสา มิตรโกสุม


ตำแหน่งปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2553

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 23/04/2022 เวลา 12:17 น.