นางสาวมานิสา มิตรโกสุม

นางสาวมานิสา มิตรโกสุม


ตำแหน่งปัจจุบัน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) บริหารทรัพยากรมนุษย์

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/12/2021 เวลา 18:41 น.