รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์


ตำแหน่งปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2556
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) จิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 2530
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 2525

 

ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์ด้านการบริหาร

 • หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2538-2541)
 • รองคณบดีคณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
 • คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

ประสบการณ์การสอน ระดับปริญญาตรี

 • การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 • หลักการแนะแนว
 • จิตวิทยาวัยรุ่น
 • พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 • จิตวิทยาสำหรับครู
 • จิตวิทยากับการพัฒนาตน
 • การแนะแนวและการให้คำปรึกษา
 • มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
 • การศึกษาแบบเรียนรวม

 

ประสบการณ์การสอน ระดับปริญญาโท

 • ความเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ

 


ความเชี่ยวชาญ

 • การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 • จิตวิทยาวัยรุ่น
 • พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 • จิตวิทยาสำหรับครู
 • จิตวิทยากับการพัฒนาตน

 


การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ รายการ สถานที่
พ.ศ. 2555 การบริหารจัดการด้านครุศาสตร/ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
พ.ศ. 2556 การบริหารจัดการด้านครุศาสตร/ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2552 การบริหารการศึกษา Melbourne University  ประเทศออสเตรเลีย
พ.ศ. 2553 การจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ Helsinki  University ประเทศฟินแลนด์

 


บทความวิจัย

 • วิภาภรณ์  บุญยงค์ ทัศนีย์  รอดมั่นคง  สุวัชราพร  สวยอารมณ์  และพรรณรายณ์  ทรัพย์แสนดี.(2564). ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีต่อการพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 37 พฤษภาคม–สิงหาคม 2564 : 231-239.
 • วิภาภรณ์ บุญยงค์. (2562). การศึกษาแรงจูงใจและแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารราชนครินทร์. ปีที่16 ฉบับที่ 36 กรกฎาคม–ธันวาคม 2562 : 117-125.
 • พรทิพย์ อ้นเกษม; ดรัณภพ เพียรจัด; วิภาภรณ์ บุญยงค์, อังคณา กุลนภาดล, จิรัชญา โคศิลา, และณัฐกานต์ พจนพิมล. (2561). การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารราชนครินทร์. ปีที่ 15 ฉบับที่ 34 กรกฎาคม–ธันวาคม 2561.(177-185).
 • วิภาภรณ์ บุญยงค์. (2560). การจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนามนุษยสัมพีนธ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, วารสารราชนครินทร์. ปีที่ 14 ฉบับที่ 31 กรกฎาคม–ธันวาคม 2560 : 63-67.
 • วิภาภรณ์  บุญยงค์. (2559). แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารราชนครินทร์. ปีที่ 13 ฉบับที่ 30 กรกฎาคม–ธันวาคม 2559. หน้า 27-35.

 


หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน

 • วิภาภรณ์ บุญยงค์. (2548). จิตวิทยาวัยรุ่น. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์.
 • วิภาภรณ์ บุญยงค์. (2548). จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กวัยรุ่น. ฉะเชิงเรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • วิภาภรณ์ บุญยงค์. (2550). การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน.ฉะเชิงเทรา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • วิภาภรณ์ บุญยงค์. (2554). พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน. ฉะเชิงเทรา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • วิภาภรณ์ บุญยงค์. (2560). มนุษยสัมพันธ์. กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์.

 


งานบริการวิชาการ (ย้อนหลัง 3 ปี)

วันที่ รายการ สถานที่
2 พฤศจิกายน 2560 โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ลานคณะครุศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
26 ธันวาคม 2560 โครงการอาชีพบำบัด ศูนย์สาธิตเกษตรอินทรีย์ บ้านบางกระเสน ต.ก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
6 มีนาคม 2562 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานตามแนวคิดจิตตปัญา ห้อง 4445 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
6 กันยายน 2562 โครงการปฏิบัติธรรม “เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม” ห้องปฏิบัติธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
29 กันยายน 2564 โครงการ “ธรรมะนำชีวิตสู้โควิด-19” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom)