ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ บางเสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ บางเสน


ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2559
ปริญญาโท Master of Special Education Special Education The University of Newcastle 2541
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน) 2527

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

 • พ.ศ.2527-2540 : ปฏิบัติงานสอนระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
 • พ.ศ.2543-2547 : ปฏิบัติงานสอนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • พ.ศ.2548-2554 : ปฏิบัติงานสอนระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • พ.ศ.2555-ปัจจุบัน : ปฏิบัติงานสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปฏิบัติงานสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


ความเชี่ยวชาญ

 • การบริหารการศึกษา
 • ภาษาอังกฤษ
 • การศึกษาพิเศษ

 


บทความวิจัย

 • วันทนีย์ บางเสน. (2564). การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ การสอนวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีที่ 9 ฉบับบที่ 1: มกราคม-เมษายน 2564. หน้า 81-90
 • วันทนีย์ บางเสน.(2562). การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาเฉพาะด้านสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ. Veridian E-Journal, Silpakorn University. สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562. หน้า 1193-1206
 • วันทนีย์ บางเสน.(2561). การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม. Veridian E-Journal, Silpakorn University. ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561. หน้า 2168-2184
 • Wantanee Bangsaen. (2013). The Curriculum Development in Training Teacher Providing Mainstreaming Program for Children with Special Needs in Primary School Level, Southern Thailand. Journal of education & Social Research. Vol.3, No.7. 124-130

 


การนำเสนองานวิจัย

 • วันทนีย์ บางเสน. (2559). งานวิจัยเรื่อง อัตลักษณ์นักศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. เสนอในการจัดประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559. Proceeding หน้า 250-259.

 


หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน

 • วันทนีย์ บางเสน. (2550). ศัพท์ภาษาอังกฤษทางการศึกษาพิเศษ. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

 


งานบริการวิชาการ (ย้อนหลัง 3 ปี)

 

รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2564

วันที่ รายการ สถานที่
23 กุมภาพันธ์ 2564 กระดานสร้างสรรค์ สื่อไอที และการประยุกต์สื่อ ตามหนังสือคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
25 กุมภาพันธ์ 2564 บทบาทผู้เรียนและผู้สอนในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
18 มีนาคม 2564 สื่อสร้างสรรค์และการประยุกต์สื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
19-20, 26-30 เมษายน และ 1-3 พฤษภาคม 2564 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชั้นปีที่ 4 และ 5 อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom


รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2563

วันที่ รายการ สถานที่
20 มกราคม 2563 โครงการสัมมนาวิชาการ : แนวทางการจัดการเรียนรู้ของภาษาอังกฤษในห้องเรียน 4.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
24 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสู่ห้องเรียนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
19-21 กรกฎาคม 2563 โครงการศูนย์การเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ หัวข้อภาษาอังกฤษเพื่อการค้าขายฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
13 สิงหาคม 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  (คอศ.6) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
14 ตุลาคม 2563 การผลิตสื่อจากสิ่งของเหลือและสื่อสร้างสรรค์ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
27 ตุลาคม 2563 Using Short Stories in English Classroom มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

 

รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2562

วันที่ รายการ สถานที่
13 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
13 มีนาคม 2562 โครงการสัมมนาวิชาการ “บทบาทครูภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้” มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
21 สิงหาคม 2562 โครงการการผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
28 สิงหาคม 2562 โครงการการผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
3 สิงหาคม 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ และผู้ที่สนใจ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์