ค่าจ้างวิเคราะห์และสรุปข้อมูล

เอกสารที่ต้องขออนุมัติก่อนการดำเนินการ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย เอกสารการกำหนดคุณลักษณะ (ฉบับจริง) ใบส่งของ/บิลเงินสด (สำเนา) บัตรประชาชนผู้รับจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สำเนา) บัญชีธนาคาร พร้อมรับรองบัญชีความเคลื่อนไหวในระยะเวลา 6 เดือน (ฉบับจริง) แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ (สำเนา) บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว พร้อมกำหนดการโครงการ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าทุกฉบับ

ค่าเช่ารถ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)

เอกสารที่ต้องขออนุมัติก่อนการดำเนินการ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย กรณีที่จะยืมเงินค่าเช่า ฎีกาขออนุญาตเช่าเช่ารถโดยสาร ยื่นพร้อมกับการยืมเงิน ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และทำจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับจริง) ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ (ฉบับจริง) สัญญาเช่ารถโดยสาร (ติดอากรแสตมป์ 1,000 ละ 1 บาท ของราคาค่าเช่า) (ฉบับจริง) ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบส่งมอบงาน (ฉบับจริง) หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (สำเนา) ใบอนุญาตขับขี่ พรบ. เอกสารการต่อทะเบียนรถยนต์ (สำเนา) บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว พร้อมกำหนดการโครงการ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าทุกฉบับ

ค่าเช่าสถานที่จัดฝึกอบรม และค่าจ้างตกแต่งสถานที่

เอกสารที่ต้องขออนุมัติก่อนการดำเนินการ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย กรณีที่จะยืมเงินค่าเช่า ฎีกาขออนุญาตเช่าสถานที่ ยื่นพร้อมกับการยืมเงิน ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และทำจัดซื้อจัดจ้าง (สำเนา) สัญญาใบยืมเงินทดรองราชการ (กรณีที่ยืมเงินทดรองราชการ) เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับทุกหน้าให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ยืมเงินทดรองราชการ (ฉบับจริง) หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (ฉบับจริง) ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบส่งมอบงาน(สำเนา) บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว พร้อมกำหนดการโครงการ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าทุกฉบับโดยผู้ยืมเงินทดรองราชการ

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ไปราชการ) และ ค่าทางด่วน กรณีขอรถของมหาวิทยาลัย

เอกสารที่ต้องขออนุมัติก่อนการดำเนินการ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ใบขออนุมัติใช้รถยนต์ แนบคำสั่งเดินทางไปราชการ และใบขออนุญาตผู้ปกครอง รายชื่อผู้เดินทางไปราชการ ดำเนินการขออนุมัติการใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยในระบบของมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมัน (สำเนา) บันทึกข้อความขออนุมัติไปราชการ (สำเนา) ใบขออนุมัติใช้รถยนต์ (ฉบับจริง) รายชื่อ ผู้เดินทางไปราชการ รายชื่อพนักงานขับรถ (ฉบับจริง) ใบเสร็จค่าทางด่วน (ค่าผ่านทางพิเศษ) (สำเนา) สัญญาการยืมเงิน (กรณีที่ยืมเงินทดรองราชการ) เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับทุกหน้าให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ยืมเงินทดรองราชการ (สำเนา) บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว พร้อมกำหนดการโครงการ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าทุกฉบับโดยผู้ยืมเงินทดรองราชการเอกสารขออนุมัติเดินทางไปราชการ

ค่าที่พัก

ประเภท อัตราการเบิกจ่าย บุคคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคลากรของรัฐ หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และบุคลากรของรัฐทุกสังกัด ทั้งที่เป็นข้าราชการและพนักงาน ไม่เกิน 750 ต่อคน/ต่อคืน จัดพักแยกชายหญิง จำนวน 2 คนต่อห้อง บุคคลภายนอก และนักศึกษา หมายถึง บุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่ข้าราชการและพนักงานของรัฐ รวมทั้งนักศึกษาถือเป็นบุคคลภายนอก ไม่เกิน 500 ต่อคน/ต่อคืน จัดพักแยกชายหญิง จำนวน 2 คนต่อห้อง   เอกสารที่ต้องขออนุมัติก่อนการดำเนินการ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย กรณีที่เป็นกิจกรรมที่มีนักศึกษาเดินทางไปด้วยหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง (นักศึกษา) โดยฉีกส่วนท้ายของหนังสือเป็นแบบตอบรับอนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะต้องใช้เอกสารส่วนนี้แนบเพื่อขออนุมัติใช้รถยนต์อีกด้วย (เรียงตามลำดับให้ตรงกับใบรายชื่อแนบท้ายบันทึกข้อความขออนุมัติไปราชการ) แบบขออนุญาตไม่เกิน 7 วัน (นักศึกษา) […]

ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม

กิจกรรม/อัตรา รายละเอียด 1. ค่าอาหาร จัดภายในมหาวิทยาลัย 150  บาท/คน/มื้อ จัดภายนอกมหาวิทยาลัย (จัดในหน่วยงานราชการ) 150 บาท/คน/มื้อ จัดภายนอกมหาวิทยาลัย (จัดในสถานที่เอกชน เช่น โรงแรม) 250 บาท/คน/มื้อ 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดภายในมหาวิทยาลัย 30 บาท/คน/มื้อ จัดภายนอกมหาวิทยาลัย (จัดในหน่วยงานราชการ) 30 บาท/คน/มื้อ จัดภายนอกมหาวิทยาลัย (จัดในสถานที่เอกชน เช่น โรงแรม) 50 บาท/คน/มื้อ     ข้อควรระวัง เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ถ้าจัดพักในโรงแรมค่าอาหารเช้าจะต้องคิดรวมอยู่ในค่าห้องของทางโรงแรม ดังนั้นจึงเบิกค่าอาหารเช้าไม่ได้ กรณีที่มีการเดินทางไปยังสถานที่จัดกิจกรรม เมื่ออยู่ระหว่างเดินทาง […]