หมวดค่าใช้สอย

1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรม/อัตรา รายละเอียด 1. ค่าอาหาร   จัดภายในมหาวิทยาลัย 150  บาท/คน/มื้อ จัดภายนอกมหาวิทยาลัย (จัดในหน่วยงานราชการ) 150 บาท/คน/มื้อ จัดภายนอกมหาวิทยาลัย (จัดในสถานที่เอกชน เช่น โรงแรม) 250 บาท/คน/มื้อ 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   จัดภายในมหาวิทยาลัย 30 บาท/คน/มื้อ จัดภายนอกมหาวิทยาลัย (จัดในหน่วยงานราชการ) 30 บาท/คน/มื้อ จัดภายนอกมหาวิทยาลัย (จัดในสถานที่เอกชน เช่น โรงแรม) 50 บาท/คน/มื้อ   ข้อควรระวัง เอกสารประกอบการเบิกจ่าย อ่านต่อ