ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนาฏ จันทนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนาฏ จันทนา


ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) โสตทัศนศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 2519
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ฟิสิกส์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 2514

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

 • เทคโนโลยีการศึกษา
 • การบริหารเทคโนโลยีการศึกษา
 • เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
 • การถ่ายภาพวัสดุขนาดเล็ก
 • โสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์
 • การผลิตสไลด์
 • บทเรียนสำเร็จรูป
 • การถ่ายภาพขาวดำ
 • นวัตกรรมการศึกษา
 • การสัมมนาเทคโนโลยีการศึกษา
 • ประสบการณ์จำลองเทคโนโลยีการศึกษา
 • การปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ1-2
 • หลักการทฤษฎีและวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีการศึกษา
 • การใช้และบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์
 • การบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
 • ธุรกิจสื่อมัลติมีเดีย
 • หลักการและทฤษฎีการจัดการความรู้
 • การจัดการความรู้ในท้องถิ่น
 • หลักการและทฤษฎีการสื่อสารด้วยภาพ
 • นิทรรศการและการนำเสนอภาพถ่าย
 • เทคโนโลยีทางการศึกษา(เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
 • คอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีการศึกษา

 

 


รายงานผลการวิจัย

 • สุนาฏ จันทนา. (2534). การศึกษาสภาพและความต้องการใช้สื่อการเรียนการสอนในสถาบันราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง. คณะครุศาสตร์, ฉะเชิงเทรา.
 • วราภรณ์ สินถาวร, สุนาฏ จันทนา และ ดรัณภพ เพียรจัด (2561). การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนาสมรรถภาพครูสำหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา.

 


บทความวิจัย

 • วราภรณ์ สินถาวร, สุนาฏ จันทนา และ ดรัณภพ เพียรจัด (2561). การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนาสมรรถภาพครูสำหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา. รายงานการประชุมที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9. 3-4เมษายน 2561. pp.32-pp.41