อาจารย์ ดร.ประกอบกูล นาคพิทักษ์

 

อาจารย์ ดร.ประกอบกูล นาคพิทักษ์


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา 2561
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2532
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ บางแสน 2526

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์