อาจารย์กุลยารัตน์ ทัศมี

 

อาจารย์กุลยารัตน์ ทัศมี


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) วิทยาศาสตร์ศึกษา การสอนฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณทิต (ค.บ.) ฟิสิกส์ สถาบันราชภัฏสกลนคร 2543

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


 

ข้อมูลการพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

Error requesting data: cURL error 28: Connection timed out after 5000 milliseconds

 

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 13/06/2022 เวลา 18:34 น.