อาจารย์กีรติ นันพงษ์

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีกีรติ นันทพงษ์


ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยคณบดีงานบริการวิชาการและวิจัย
ประธานสาขาวิชาภาษาไทย

 

ข้อมูลการศึกษา

 

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท Master of Art Education (M.A. Education), Outstanding Grade Specialized Area in Higher Education Savitribai Phule Pune University 2562
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.), เกียรตินิยมอันดับ 1 ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 2560

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

ระดับปริญญาตรี

 • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • ภาษาเพื่อการสื่อสาร

ระดับมัธยมศึกษา

 • นิสิตฝึกประสบการวิชาชีพครู/หัวหน้านิสิตฝึกประสบการวิชาชีพครู ณ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  สอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ. 2559–2560

ระดับประถมศึกษา

 • ครูสอนพิเศษครูสอนพิเศษวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6
  โรงเรียนกวดวิชารักลูก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2556–2558

การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

 • ครูสอนพิเศษ การสอนภาษาไทยให้กับนักเรียนชาวอินเดีย
  Pune University Buddha Vihar, Savitribai Phule Pune University, Pune City, Maharashtra State, India พ.ศ. 2560–2561

 

 ผลงานด้านวิชาการ

 • Nantapong, K. (2019). Learning Styles between International and Indian Students. International Journal of Research And Analytical Reviews, 6(2), 728-732.
 • Somoon, Ph., Chupradit, Th., Chuicomwong, N., & Nantapong, K. (2021). Curriculum Administration Model to Develop Potential for Children with Special Needs toward High Performance, Proceeding of the 8th International Conference on Education: ICE 2021 (pp. 153-167). Faculty of Education, Silpakorn University
 • กีรติ นันทพงษ์. (2564). การสังเคราะห์งานวิจัยทางการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์. วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 11(2), 144-172. (TCI กลุ่ม 2)
 • กีรติ นันทพงษ์. (2564). การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบ 4MAT เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุมชนมุสลิม โรงเรียนบ้านแหลมไทรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2. วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 11(3), 26-54. (TCI กลุ่ม 2)
 • กีรติ นันทพงษ์. (2564). การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 9(3), 14-18. (TCI กลุ่ม 2)
 • วรางคณา คุ้มสุข, เบญจรัตน์ เปรมปรีสุข, ชนาภัทร์ สุทธิพันธ์, รติ จิรนิรัติศัย และกีรติ นันทพงษ์. (2566). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 25(4), in press. (TCI กลุ่ม 1)
 • ทรรศนัย โกวิทยากร และกีรติ นันทพงษ์. (2566). ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนด้วยชุดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง นวัตกรรมแห่งการศึกษายุคใหม่ สำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน, 17(2), in press. (TCI กลุ่ม 1)

งานบริการวิชาการ

วันที่ รายการ สถานที่
22 กันยายน 2564 วิทยากร “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูทุกสังกัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา”
ในหัวข้อ “การสอนภาษาไทยยุคใหม่ จัดอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล”
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
15 สิงหาคม 2564 วิทยากร “โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและการนำเสนอเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ด้วย Interactive PowerPoint สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6-7 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยากรร่วมใน “การจัดอบรมโครงการส่งเสริมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยระดับโรงเรียน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี
15-16 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยวิทยากรใน “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
27-28 กันยายน 2563 วิทยากรร่วมใน “โครงการหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการสอนโดยผสมผสานเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูในยุค New Normal มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยผู้ดำเนินรายการ ประจำห้องนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในโครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 “นวัตกรรมการศึกษา : อนาคตและความท้าทายในการวิจัยทางการศึกษาด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวิชาชีพ” (The 8th International Conference on Education (ICE 2021) and The 17th National Conference “Innovative Education : Future and Challenge in Educational Research on Teaching and Learning toward Professional Development”) มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ผู้ดำเนินโครงการ “การสัมมนาออนไลน์นานาชาติในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน (International Online Seminars in Curriculum Development and Instruction)” มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ข้อมูลการพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่
ชื่อเรื่อง
วันเดือนปี
สถานที่
1โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (วศค.) 18 เมษายน 2565ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (วศค.) 19 เมษายน 2565ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
3โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (วศค.) 20 เมษายน 2565ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
4โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (วศค.) 25เมษายน 2565ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
5โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (วศค.) 26 เมษายน 2565ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามศาสตร์สาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศที่บูรณาการกับงานบริการวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ31 พฤษภาคม 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ออนไลน์)
7การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามศาสตร์สาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศที่บูรณาการกับงานบริการวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ1 มิถุนายน 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ออนไลน์)
8โครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA: Personal DATA Protection Act) 21 มีนาคม 2565สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
9โครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA: Personal DATA Protection Act) 4 เมษายน 2565สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
10การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับแนวคิดและความรู้พื้นฐานของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 14 ธันวาคม 2564มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ออนไลน์)
11โครงการสัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง "การต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ" 18 กุมภาพันธ์ 2565ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
12อบรม VUCA Word กับการปรับตัวเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ7 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ออนไลน์)
13การอบรมการวิจัยเชิงเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพ 8 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (ออนไลน์)
14การอบรมการวิจัยเชิงเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพ 9 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (ออนไลน์)
15การอบรมเรื่อง ข้อมูลและแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน FF ภายใต้ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256610 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (ออนไลน์)
16การอบรมเรื่อง เจาะลึกเรื่อง GEN ที่ครูยุคดิจิทัลต้องรู้14 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ออนไลน์)
17การอบรมเรื่องการสื่อสารพุทธนวัตกรรมในยุคดิจิทัล14 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (ออนไลน์)
18การอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลของ อพ.สธ.15 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ออนไลน์)
19การอบรมเรื่อง การจัดการความรู้ในองค์กรสมัยใหม่ 18 ตุลาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ออนไลน์)
20คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ออนไลน์) 21 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ออนไลน์)
21การอบรมเรื่อง เกมและกิจกรรมการสอนที่ผู้เรียนถูกใจ28 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ออนไลน์)
22การอบรมเรื่อง ฝ่าวิกฤติการศึกษา “นักเรียนเครียดขึ้นมา” ครูแก้ปัญหาอย่างไร31 ตุลาคม 2564 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (ออนไลน์)
23การอบรมเรื่อง นวัตกรรมการศึกษาสู่ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 2131 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
24การอบรมเรื่อง มุมคิดพลิกชีวิตนักบรรยาย 11 พฤศจิกายน 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ออนไลน์)
25การอบรมการออกแบบหลักสูตรแบบ Modular System 5 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ออนไลน์)

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 01/07/2022 เวลา 11:05 น.