อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.กีรติ นันทพงษ์

อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.กีรติ นันทพงษ์


ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยคณบดีงานบริการวิชาการและวิจัย
ประธานสาขาวิชาภาษาไทย

 

ข้อมูลการศึกษา

 

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัญญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) หลักสูตรและการสอน (กลุ่มวิชา หลักสูตรและการนิเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2566
ประกาศนียบัตร Teacher Training & Academic Development Programme Teacher Training & Academic Development Programme Oxford International Study Centre ประเทศอังกฤษ 2566
ปริญญาโท Master of Art Education (M.A. Education), Outstanding Grade) Specialized Area in Higher Education Savitribai Phule Pune University 2562
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.), เกียรตินิยมอันดับ 1 ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 2560

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

ระดับปริญญาตรี

 • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 • การพัฒนาทักษะการพูด
 • ครุนิพนธ์

ระดับมัธยมศึกษา

 • นิสิตฝึกประสบการวิชาชีพครู/หัวหน้านิสิตฝึกประสบการวิชาชีพครู ณ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ. 2559–2560

ระดับประถมศึกษา

 • ครูสอนพิเศษครูสอนพิเศษวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 โรงเรียนกวดวิชารักลูก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2556–2558

การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

 • ครูสอนพิเศษ การสอนภาษาไทยให้กับนักเรียนชาวอินเดีย Pune University Buddha Vihar, Savitribai Phule Pune University, Pune City, Maharashtra State, India พ.ศ. 2560–2561

 

 ผลงานด้านวิชาการ

 • กีรติ นันทพงษ์ และทรรศนัย โกวิทยากร. (2565). การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนการออกเสียงและการเขียนสะกดคําภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ. วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12(3), 131-159. (TCI กลุ่ม 2).
 • กีรติ นันทพงษ์. (2567). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านออกเสียงภาษาไทยตามแนวทางสัทศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะของนักเรียนชาวกะเหรี่ยง วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, in press. (TCI กลุ่ม 2).
 • กีรติ นันทพงษ์ และอุบลวรรณ ส่งเสริม. (2567). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาและการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาวิชาชีพครู. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน, 18(2), in press. (TCI กลุ่ม 1)
 • Nantapong, K. (2019). Learning Styles between International and Indian Students. International Journal of Research And Analytical Reviews, 6(2), 728-732.
 • Somoon, Ph., Chupradit, Th., Chuicomwong, N., & Nantapong, K. (2021). Curriculum Administration Model to Develop Potential for Children with Special Needs toward High Performance, Proceeding of the 8th International Conference on Education: ICE 2021 (pp. 153-167). Faculty of Education, Silpakorn University
 • กีรติ นันทพงษ์. (2564). การสังเคราะห์งานวิจัยทางการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์. วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 11(2), 144-172. (TCI กลุ่ม 2)
 • กีรติ นันทพงษ์. (2564). การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบ 4MAT เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุมชนมุสลิม โรงเรียนบ้านแหลมไทรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2. วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 11(3), 26-54. (TCI กลุ่ม 2)
 • กีรติ นันทพงษ์. (2564). การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 9(3), 14-18. (TCI กลุ่ม 2)
 • วรางคณา คุ้มสุข, เบญจรัตน์ เปรมปรีสุข, ชนาภัทร์ สุทธิพันธ์, รติ จิรนิรัติศัย และกีรติ นันทพงษ์. (2566). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ GPAS 5 Steps เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 25(4), in press. (TCI กลุ่ม 1)
 • ทรรศนัย โกวิทยากร และกีรติ นันทพงษ์. (2566). ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนด้วยชุดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง นวัตกรรมแห่งการศึกษายุคใหม่ สำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน, 17(2), in press. (TCI กลุ่ม 1)

งานบริการวิชาการ

วันที่ รายการ สถานที่
22 กันยายน 2564 วิทยากร “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูทุกสังกัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา”
ในหัวข้อ “การสอนภาษาไทยยุคใหม่ จัดอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล”
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
15 สิงหาคม 2564 วิทยากร “โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและการนำเสนอเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ด้วย Interactive PowerPoint สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6-7 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยากรร่วมใน “การจัดอบรมโครงการส่งเสริมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยระดับโรงเรียน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี
15-16 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยวิทยากรใน “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
27-28 กันยายน 2563 วิทยากรร่วมใน “โครงการหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการสอนโดยผสมผสานเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูในยุค New Normal มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยผู้ดำเนินรายการ ประจำห้องนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในโครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 “นวัตกรรมการศึกษา : อนาคตและความท้าทายในการวิจัยทางการศึกษาด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวิชาชีพ” (The 8th International Conference on Education (ICE 2021) and The 17th National Conference “Innovative Education : Future and Challenge in Educational Research on Teaching and Learning toward Professional Development”) มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ผู้ดำเนินโครงการ “การสัมมนาออนไลน์นานาชาติในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน (International Online Seminars in Curriculum Development and Instruction)” มหาวิทยาลัยศิลปากร