ฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำบัณฑิตครุศาสตร์ ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559)

ที่
สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รหัสปีเข้าเรียน
กลุ่มเรียน
ผู้สำเร็จการศึกษา
มีงานทำ
ไม่มีงานทำ
ปฏิบัติหน้าที่สอน
ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอน
บรรจุรับราชการ
ทำงานในหน่วยงานรัฐ
สอนโรงเรียนเอกชน
ทำงานในบริษัทเอกชน
1คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง59590031260126
2คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด58580031260125
3คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรก เยาว์วงค์57570031260127
4คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที ปิ่นทอง57570031260225
5คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที ปิ่ิ่นทอง56560031260129
6คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง56560031260229
7คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร ปาลี55550031260151
8คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร ปาลี55550031260248

 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) รหัสปีเข้าเรียน 55-59

ที่
สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รหัสปีเข้าเรียน
กลุ่มเรียน
รหัสนักศึกษา
ชื่อ
นามสกุล
เกรดเฉลี่ยรวม
มีงานทำ
ไม่มีงานทำ
บรรจุรับราชการ
ปฏิบัติหน้าที่สอน
ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอน
ปีที่ทำงาน
ชื่อสถานที่ทำงาน
จังหวัด
การติดต่อ
1คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์59590031260159003126001นางสาวนุชนารถศิลาแรงTRUE/
2คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์59590031260159003126002นางสาวสโรชาอนทวงศ์
3คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์59590031260159003126003นางสาวเพ็ญนภากุลประชา
4คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์59590031260159003126004นางสาววรรณชนกพิมประสาร
5คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์59590031260159003126005นายนาวินดีวงค์
6คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์59590031260159003126006นางสาวกนกวรรณธีระเกียรติกาญจน์
7คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์59590031260159003126007นางสาวธิดารัตน์ว่องดี
8คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์59590031260159003126008นายศุภกฤตสายสมบัติ
9คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์59590031260159003126009นางสาวดวงพรคะชา
10คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์59590031260159003126010นายสุทัศน์ภักดีทา
11คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์59590031260159003126011นางสาวสุภัคตารัตนศรีสอางค์
12คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์59590031260159003126013นางสาวรัชนีกรจงประจันต์
13คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์59590031260159003126014นางสาวณัชชาพวงทับทิม
14คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์59590031260159003126015นางสาวภูวเรศเรืองบำรุง
15คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์59590031260159003126018นางสาวกัลยาณีลำบอง
16คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์59590031260159003126019นางสาวสาวิตรีเขาวงค์
17คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์59590031260159003126020นางสาวอภิญญาสุบิน
18คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์59590031260159003126021นางสาวพร้อมศิริอุมา
19คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์59590031260159003126022นายอิทธิศักดิ์ช่วงโชติ
20คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์59590031260159003126023นางสาวกนกพรสายเสมา
21คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์59590031260159003126025นางสาวจุฬาลักษณ์ทองคำ
22คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์59590031260159003126026นางสาวกัญญาจันทกุมมาร
23คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์59590031260159003126027นางสาวธัญลักษณ์ใจบุญ
24คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์59590031260159003126029นายณัฐพลพรมมิ
25คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์59590031260159003126030นายวัชรพลสารมิตร
26คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์59590031260159003126031นางสาวศิริลักษณ์ธรรมสมบัติ
27คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.สายฝน58580031260158003126001นางสาวรัชนีกรภูคะฮาด
28คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.สายฝน58580031260158003126002นางสาวปนัดดาฉายเทียมรัศ
29คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.สายฝน58580031260158003126005นางสาวพิมานมาศจันทรศรี
30คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.สายฝน58580031260158003126006นางสาวหทัยทิพย์บุญเลิศ
31คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.สายฝน58580031260158003126007นายปิยทัศน์ระดมเพ็ง
32คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.สายฝน58580031260158003126008นางสาวสุจิตรายงยุทธ์
33คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.สายฝน58580031260158003126009นางสาวศิริพรจันทรัสสะ
34คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.สายฝน58580031260158003126010นายณัฐพงศ์อังกฤษ
35คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.สายฝน58580031260158003126011นางสาวอังคณาดงแสนแก้ว
36คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.สายฝน58580031260158003126012นางสาวภาวินีบานเย็น
37คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.สายฝน58580031260158003126014นางสาวเบญจวรรณบุตรดาวงค์
38คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.สายฝน58580031260158003126016นายนนทวรรษพรหมศิริ
39คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.สายฝน58580031260158003126018นางสาวนาราภัทรเพ็ชรสมบัติ
40คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.สายฝน58580031260158003126019นายนพรัตน์แช่มช้อย
41คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.สายฝน58580031260158003126021นางสาวสรัสนันท์หนูเทียน
42คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.สายฝน58580031260158003126022นางสาววราพรรณพรหมสุวรรณ์
43คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.สายฝน58580031260158003126025นางสาวทัศญาเดชกุญชร
44คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.สายฝน58580031260158003126026นางสาวกัญญาเหลาคม
45คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.สายฝน58580031260158003126027นางสาวธัญญารัตน์จันทร์น้ำท้วม
46คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.สายฝน58580031260158003126029นางสาวปานตะวันพรหมแสวง
47คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.สายฝน58580031260158003126030นางสาวภัทราภรณ์แดงงาม
48คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.สายฝน58580031260158003126031นางสาวกุลวรากาญจนสุธา
49คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.สายฝน58580031260158003126032นางสาวกฤติกาสิงห์เกลี้ยง
50คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.สายฝน58580031260158003126033นางสาวสุจิตราแก้วเจริญ
51คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.สายฝน58580031260158003126034นางสาวกัณฐิกาวิทนา
52คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรก57570031260155003137050นายพาสนคงเมือง
53คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรก57570031260157003126003นางสาวสิริภัทร์ปักการะโถ
54คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรก57570031260157003126006นางสาววรนาฏจูมคอม
55คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรก57570031260157003126007นางสาวชิดชนกพฤกษชาติ
56คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรก57570031260157003126008นายอดิศักดิ์สุริยะ
57คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรก57570031260157003126009นายภัทรพลทองกล่อม
58คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรก57570031260157003126010นางสาวพัชรนันท์มีแก้ว
59คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรก57570031260157003126011นางสาวภัทรีญาแพงตา
60คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรก57570031260157003126012นายทวีศักดิ์นารถมณี
61คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรก57570031260157003126014นายกิตติพงษ์โพธิ์สุวรรณ
62คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรก57570031260157003126015นายชาญณรงค์วัฒนชัย
63คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรก57570031260157003126018นายพงศ์เทพเมืองคำ
64คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรก57570031260157003126019นางสาวทิพเนตรแม้นจิตร
65คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรก57570031260157003126043นางสาวชลันดาคล้ายขำดี
66คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรก57570031260157003126044นางสาวยุพาพรรณปิงกระโทก
67คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรก57570031260157003126045นางสาวสุพิชชาเทพรักษา
68คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรก57570031260157003126046นางสาวนันทิวันวรรณกาล
69คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรก57570031260157003126047นางสาวจนาภรณ์โพดรัมย์
70คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรก57570031260157003126048นายเปรมปราโมทย์ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
71คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรก57570031260157003126049นางสาวพัณณิตาพิมพ์สำฤทธิ์
72คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรก57570031260157003126050นางสาวสุภัทราขาวงาม
73คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรก57570031260157003126051นายชัยณรงค์มะหารักษ์
74คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรก57570031260157003126052นางสาวกรกนกปานสิทธิ
75คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรก57570031260157003126053นางสาวนวพรโฆสิตาภา
76คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรก57570031260157003126054นายพรหมมินทร์วัฒนศฤงฆาร
77คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรก57570031260157003126055นายธนากรดีซัง
78คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรก57570031260157003126056นายเจษฎาวงศ์จีน
79คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที57570031260257003126022นางสาววิลาวัลย์ยงประเสริฐ
80คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที57570031260257003126023นายวรากรณ์ทองมี
81คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที57570031260257003126024นายสุทธิพงษ์ศรีสืบ
82คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที57570031260257003126025นายพีรพลชูวัง
83คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที57570031260257003126027นางสาวศุภรัตน์ราชเกิด
84คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที57570031260257003126028นางสาววรินลักขณ์ชลพนารักษ์
85คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที57570031260257003126029นายอำพลสืบจันทร์
86คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที57570031260257003126030นายสุธีรัตน์ยอดรัก
87คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที57570031260257003126034นายสุนิสากุลประชา
88คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที57570031260257003126035นายรพีพัทธ์เจริญรัฐวุฒิกุล
89คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที57570031260257003126036นายทวีศักดิ์ทองสุทธิ
90คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที57570031260257003126038นางสาวมนัชนกน์บุญจง
91คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที57570031260257003126040นางสาวจุฑามณีศรีชาญ
92คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที57570031260257003126041นางสาวจุฑาลักษณ์แคว้นไธสง
93คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที57570031260257003126057นางสาวอุษากรัตพงศ์
94คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที57570031260257003126058นายธนวัฒน์จันมา
95คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที57570031260257003126060นางสาววิสุดายาคำ
96คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที57570031260257003126061นายปฏิภาณบุญเจริญ
97คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที57570031260257003126062นายพงศ์เทพจุลศรีไกรวัลย์
98คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที57570031260257003126064นางสาวนริศราศรีบรรเทา
99คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที57570031260257003126065นายพงศ์พัทธ์สาสีทา
100คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที57570031260257003126066นายจักรพงษ์แพงดี
101คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที57570031260257003126068นางสาวกุลธิตาจันทร์สว่าง
102คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที57570031260257003126071นางสาวฉัตรทิกาโพธิ์แก้ว
103คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที57570031260257003126072นายอโณทัยงามแสง
104คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที56560031260156003126001นาย เจษฎามัสเยาะ
105คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที56560031260156003126002นาย รอนเสน่หา
106คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที56560031260156003126003นางสาว ณัฏฐาไตรภพโชติสกุล
107คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที56560031260156003126005นางสาว ลินดาหุ่นแย้ม
108คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที56560031260156003126008นางสาว ขวัญภิรมย์เพ็งสอน
109คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที56560031260156003126010นางสาว นงลักษณ์มิมาลา
110คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที56560031260156003126011นางสาว บุษบาศิลาผอง
111คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที56560031260156003126012นางสาว ผกามาศบัวตะคุ
112คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที56560031260156003126014นาย วิทวัฒน์พิกุลศรี
113คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที56560031260156003126015นาย ศราวุฒิวิจิตร
114คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที56560031260156003126016นางสาว สราลีมาเจริญสุข
115คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที56560031260156003126017นางสาว สาริณีชายเซ็น
116คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที56560031260156003126018นางสาว สาลินีพรมพิบาล
117คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที56560031260156003126020นางสาว อรอนงค์ประมะรี
118คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที56560031260156003126021นาย จิรัฏฐ์เจริญมฤคกัญจน์
119คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที56560031260156003126022นาย ปิยาภาสบวรศรีมุกดา
120คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที56560031260156003126023นาย สิรวิชญ์พิเสม
121คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที56560031260156003126024นาย กฤษดาทูคำมี
122คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที56560031260156003126026นาย พัฒนพงศ์มักสัมพันธุ์
123คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที56560031260156003126027นาย วีรยุทธทุมเกิด
124คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที56560031260156003126028นางสาว สุชาวดีอุ้ยเจริญ
125คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที56560031260156003126030นางสาว กมลวรรณแนวคำ
126คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที56560031260156003126032นาย ณพิศรกล้าหาญ
127คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที56560031260156003126033นางสาว บุษญาไชยศักดิ์
128คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที56560031260156003126034นาย พร้อมพงษ์ดอนมอญ
129คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที56560031260156003126035นางสาว พัชราภรณ์งามแสง
130คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที56560031260156003126038นางสาว อรอนงค์วงษ์ศรีหัส
131คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที56560031260156003126039นางสาว รัตติยารุ่งสันเทียะ
132คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐที56560031260156003126040นางสาว จันทิราซื่อสัจลือสกุล
133คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์56560031260256003126043นางสาว ปรียานุชเลื่อมใส
134คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์56560031260256003126044นางสาว ณิชากรเพ็ชรนารายณ์
135คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์56560031260256003126045นาย ศวัสโอสถานนท์
136คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์56560031260256003126046นาย ณรงค์ศักดิ์บุญมี
137คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์56560031260256003126048นางสาว เหมือนฝันแสงเงิน
138คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์56560031260256003126049นาย พชรณัฏฐ์สุวิมลธนายศ
139คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์56560031260256003126050นางสาว ฉวีวรรณแน่นอน
140คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์56560031260256003126051นางสาว รุ่งทิวาคนยืน
141คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์56560031260256003126052นาย วัฒนชัยวังหอม
142คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์56560031260256003126053นางสาว ธัญญลักษณ์มากวงศ์
143คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์56560031260256003126054นาย ปริญญาบูรทิศ
144คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์56560031260256003126055นางสาว อริศราม่วงชาติ
145คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์56560031260256003126057นางสาว วิภาวีคำหารพูล
146คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์56560031260256003126058ว่าที่ร้อยตรี กฤษณะพรหมไหม
147คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์56560031260256003126059นาย ทนงศักดิ์อยู่บำรุง
148คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์56560031260256003126060นาย ธนรัตน์วงค์ศรีสวัสดิ์
149คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์56560031260256003126061นางสาว อุดมลักษณ์ห้อยมาลัย
150คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์56560031260256003126062นางสาว ชลธิชาหินไชยศรี
151คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์56560031260256003126063นาย ธนากรสีทองเพีย
152คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์56560031260256003126065นางสาว ณภัทรพวงเจริญ
153คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์56560031260256003126066นางสาว อรอนงค์ไตรเนตร
154คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์56560031260256003126067นางสาว จุไรพรวังคีรี
155คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์56560031260256003126068นางสาว รัชนกนากเกิด
156คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์56560031260256003126069นาย บรรพชิตเปาวะนา
157คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์56560031260256003126070นาย พิพัฒน์ชิณแสน
158คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์56560031260256003126071นาย ณัฐพลศรีลักษณ์
159คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์56560031260256003126072นาย วฒนพงษ์บุญเกื้อ
160คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์56560031260256003126073นางสาว ศิริวรรณอินทรประสาท
161คอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์56560031260256003126074นางสาว มลลิดาสืบดี
162คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126001นายกฤษฎาลิเซ็น
163คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126002นางสาวกิตติยาอุ่นเรือง
164คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126003นายเกียรติพรสายทองแท้
165คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126004นางสาวขนิษฐาขุนศักดิ์
166คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126005นางสาวจรัลพรศรีส้มเขียว
167คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126006นายจักรกฤษณ์โทแสง
168คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126007นายจักรกฤษณ์ไพศาลธรรม
169คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126008นายณัฐฐินันท์แววนำ
170คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126009นายณัฐพงศ์โพธิ์สงค์
171คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126010นายดนุพลศรีทา
172คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126011นางสาวจุฑารัตน์มุ่งพากเพียร
173คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126012นางสาวชลิตาทองอันตัง
174คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126015นายดนุสรณ์จงบวกกลาง
175คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126016นางสาวเตือนจิตไอยลา
176คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126017นางสาวนุชนารถมินิ
177คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126018นางสาวเบญจมาศเชื้อชาติ
178คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126019นางสาวเบญจวรรณกลัดพันธ์
179คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126020นางสาวดาลินมะติมุ
180คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126021นายทรงศักดิ์สุรภาพ
181คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126023นางสาวนิภาพรโสมนัส
182คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126024นางสาวปรางทิพย์พุทธา
183คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126025นางสาวปรียาพรจ้อยประเสริฐ
184คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126026นางสาวพรนิภาพิดา
185คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126027นายพิยุทธบุญญา
186คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126056นางสาวช่อทิพย์รัตนราศรี
187คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126057นางสาวณภัทราชลคนดี
188คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126059นางสาวนันทยาวงศ์จีน
189คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126061นายวีระพลดลประสิทธิ์
190คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126063นางสาวจรรญาทิพย์ยวดขุนทด
191คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126064นางสาวฉัตรลดารังสินธุ์
192คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126065นาวสาวดวงกมลพิบูลธนพัฒน์
193คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126066นายนัทซารี่วงษ์สวัสดิ์
194คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126067นายนิมิตตระกูลทา
195คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126068นางสาวกชกรแสงกล้า
196คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126069นางสาวนฤมลลันวงษ์ษา
197คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126070นางสาวปัณณภัสร์ศิวศรัณศักดิ์
198คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126071นางสาวพัทชาเครือหงษ์
199คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126073นาวสาวรุ่งทิวาเห็นชัย
200คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126076นางสาวอาภาพรนวนแก้ว
201คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126077นางสาวอินทุอรนนทสิงห์
202คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126078นางสาวจิราพรศรีปัดถา
203คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126079นางสาวจุฑามาศชาติวงษ์
204คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126080นางสาวธิดาแก้วกระจ่างมล
205คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126081นายธีระพงษ์สีบัว
206คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126082นางสาวปณิฐาสุทธิเรือง
207คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126083นายสุรศักดิ์สมบัติ
208คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126084นายพิสุทธิ์เตียวยวด
209คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126085นางสาวศุภกานต์ลักษณะอำพร
210คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126086นางสาวกนกกรภาษิต
211คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126087นางสาวจินตนาเนาว์วิจิตร
212คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260155003126089นางสาวธิดาพัฒน์วิยาสิงห์
213คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126028นางสาววรรณนิภาก้องกังวาลย์
214คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126030นายวัชรวิทย์ธนชัยสวัสดิ์
215คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126031นางสาวณิชกานต์เวียงแก้ว
216คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126032นางสาวสุกฤตาม่วงจันทร์
217คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126034นายสุริยาชากลาง
218คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126035นายอนุชานาพัง
219คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126036นายอภิสิทธิ์โพธิ์งาม
220คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126037นางสาวอรพรรณประกอบสุข
221คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126038นายอานนท์สุริวงษ์
222คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126040นางสาวปาริฉัตรบรรลือศิลป์
223คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126041นางสาวปิยธิดาเตียวติ
224คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126042นายพลเทพและเล็ก
225คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126043นายภาคภูมิศรีภู
226คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126044นายภานุวัฒน์บุญศิริ
227คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126046นางสาววัชราพรโพธิ์ประสิทธิ์
228คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126048นายสุจินดาเกาสันเทียะ
229คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126049นางสาวสุนทรีย์เย็นพู
230คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126050นายอลงกตฐานิดารพีพงค์
231คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126052นายเวสารัชวัฒนชัย
232คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126053นายนิติพลสดีวงษ์
233คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126090นายภานุวัฒน์ต้นสุข
234คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126091นางสาวมินตราวงศาสนธิ์
235คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126092นายสถาพรแสนรักษ์
236คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126093นางสาวอัญชนาภรณ์ปะนามะโก
237คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126094นายเกียรติกวินท์วิชรทรธำรงค์
238คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126095นางสาวลลิตวดีเพียวอยู่
239คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126097นางสาวกมลชนกประทุมมา
240คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126098นางสาวกาญจนาพุกกะรัตน์
241คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126099นายจตุรัสกาญจนเกตุ
242คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126100นายจารุทัสน์จิวเหยียน
243คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126101นายจารุวิทย์พนิชย์พิบูลย์
244คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126102นางสาวชนิดาเรืองสา
245คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126103นายดัสกรเพ็ชรรัตน์
246คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126104นางสาวดารารัตน์โทนลูกจันทร์
247คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126105นางสาวตะวันฉายเสาวคนธ์
248คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126106นายทศพลเกตุอรุณ
249คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126107นางสาวธมลวรรณกาญจนเรืองกิต
250คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126108นางสาวธิดาภาษาสุข
251คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126109นางสาวปนัดดาคำคุณ
252คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126112นางสาวพิชามญชุ์สูงห้างหว้า
253คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126114นายพีรพงศ์สุขสวัสดิ์
254คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126115นายภัทรชนะพรหมเสนา
255คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126116นายวิทวัสขันทอง
256คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126117นางสาวศรุชาลือนาม
257คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126119นายศุภกรเทียนภาสกร
258คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003126121นายหฤษฎ์ชัยนาเจริญ
259คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003137043นายกิตติวุฒิเกิดโสภา
260คอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธร55550031260255003137053นายสิทธิพรชาติกุล