ฐานข้อมูลคณะครุศาสตร์

 

ฐานข้อมูลภาพรวมคณะครุศาสตร์

บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
ตำแหน่งทางวิชาการ
จำนวนเรื่องงานวิจัย 5 ปี
จำนวนผู้เผยแพร่งานวิจัย 5 ปี
งานวิจัยผู้รับผิดชอบหลักสูตร
619192453
เพศชายเพศชายรองศาสตราจารย์ ดร.ปี พ.ศ. 2565ปี พ.ศ. 2565เผยแพร่ในประเทศ
281311
เพศหญิงเพศหญิงรองศาสตราจารย์ปี พ.ศ. 2564ปี พ.ศ. 2564เผยแพร่ต่างประเทศ
338012
ปริญญาเอกปริญญาโทผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปี พ.ศ. 2563ปี พ.ศ. 2563
33215926
ปริญญาโทปริญญาตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปี พ.ศ. 2562ปี พ.ศ. 2562
2871710
ร้อยละ รศ.ผศ./อาจารย์อาจารย์ ดร.ปี พ.ศ. 2561ปี พ.ศ. 2561
31.1515510
ร้อยละ ดร./อาจารย์อาจารย์ปี พ.ศ. 2560ปี พ.ศ. 2560
54.102714

 

ฐานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ

ที่
เพศ
ตำแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
วันที่เข้าทำงาน
เวลาปี
ตำแหน่ง
ปริญญาตรี
ตัวย่อ
ปริญญาตรี สาขาวิชา
มหาวิทยาลัย
ปี
ปริญญาโท
ตัวย่อ
ปริญญาโท สาขาวิชา
มหาวิทยาลัย
ปี
ปริญญาเอก
ตัวย่อ
ปริญญาเอก สาขาวิชา
มหาวิทยาลัย
ปี
คุณวุฒิเพิ่มเติม
ตัวย่อ
คุณวุฒิเพิ่มเติม สาขาวิชา
มหาวิทยาลัย
ปี
คุณวุฒิเพิ่มเติม
ตัวย่อ
คุณวุฒิเพิ่มเติม สาขาวิชา
มหาวิทยาลัย
ปี
คุณวุฒิเพิ่มเติม
ตัวย่อ
คุณวุฒิเพิ่มเติม สาขาวิชา
มหาวิทยาลัย
ปี
คุณวุฒิเพิ่มเติม
ตัวย่อ
คุณวุฒิเพิ่มเติม สาขาวิชา
มหาวิทยาลัย
ปี
1หญิงอาจารย์ ดร.จิตติพร บ่มไล่ศึกษาปฐมวัย16/6/254618.6ศิลปศาสตรบัณฑิตศ.บ.ภาษาไทยมหาวิทยาลัยรามคำแหง2527ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตศษ.ม.บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง2541ครุศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตค.ด.การบริหารการศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยสวนดุสิต2558การศึกษามหาบัณฑิตกศ.ม.การศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโริประสานมิตร2546
2หญิงอาจารย์ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์ศึกษาปฐมวัย12/11/255212.2รองคณบดีครุศาสตรบัณทิตค.บ.การศึกษาปฐมวัยสถาบันราชภัฏราชนครินทร์2542ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตศษ.ม.ปฐมวัยศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2549
3หญิงอาจารย์สุรสา จันทนาศึกษาปฐมวัย3/10/255410.3ครุศาสตรบัณทิตค.บ.การศึกษาปฐมวัยสถาบันราชภัฏราชนครินทร์2545ครุศาสตรมหาบัณฑิตค.ม.การศึกษาปฐมวัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2553
4หญิงอาจารย์พจนีย์เชื้อบัณฑิตศึกษาปฐมวัย12/12/255410.1ประธานสาขาวิชาครุศาสตรบัณทิตค.บ.การศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา2547การศึกษามหาบัณฑิตกศ.ม.การศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโริประสานมิตร2554
5ชายอาจารย์ปรีชาปั้นเกิดศึกษาปฐมวัย1/3/25640.9ศิลปศาสตรบัณฑิตศ.บ.จิตวิทยามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต2551การศึกษามหาบัณฑิตกศ.ม.วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (การศึกษาปฐมวัย)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2557
6หญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดานาคโปยคณิตศาสตร์1/11/254222.2ครุศาสตรบัณทิตค.บ.คณิตศาสตร์สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา2541ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตศษ.ม.การวิจัยการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง2547ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา2555
7ชายอาจารย์วรุตม์ กิจเจริญคณิตศาสตร์15/5/25559.7ครุศาสตรบัณทิตค.บ.วิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์2549วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวท.ม.คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา2554
8หญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝนเสกขุนทดคอมพิวเตอร์ศึกษา9/7/253529.5ประธานสาขาวิชาครุศาสตรบัณทิตค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษาวิทยาลัยครูนครราชสีมา2535ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศศ.ม.การวัดและประเมินผลการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง2539ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตค.ด.อุดมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2547
9หญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคงคอมพิวเตอร์ศึกษา10/10/254519.3วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์สถาบันราชภัฏราชนครินทร์2544วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยบูรพา2549ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ2558
10ชายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์คอมพิวเตอร์ศึกษา1/7/255311.6ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิตค.อ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง2548วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวท.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง2550ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ2558
11หญิงอาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์คอมพิวเตอร์ศึกษา30/10/255410.2วิทยาศาสตรบัณฑิตวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา2539วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศิลปากร2553ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.คอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ2561
12ชายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐทีปิ่นทองคอมพิวเตอร์ศึกษา3/9/25559.4รองคณบดีวิทยาศาสตรบัณฑิตวท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร2548วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร2550ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.การศึกษาและการพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยบูรพา2561
13ชายอาจารย์ ดร.พงศธร ปาลีคอมพิวเตอร์ศึกษา21/6/25568.6ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิตค.อ.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ2550วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ2555ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ2560
14หญิงรองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์บุญยงค์จิตวิทยาและการแนะแนว1/8/252341.5การศึกษาบัณฑิตกศ.บ.การประถมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน2525การศึกษามหาบัณฑิตกศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนวมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ พิษณุโลก2530ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา2556
15หญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์พจนาอารีย์วงศ์จิตวิทยาและการแนะแนว1/10/254519.3ศิลปศาสตรบัณฑิตศศ.บ.วิชาการจัดการทั่วไปสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา2540การศึกษามหาบัณฑิตกศ.ม.จิตวิทยาและการแนะแนวมหาวิทยาลัยบูรพา2545การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกศ.ด.การศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2557
16หญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญภัสร์ศิรธัชนราโรจน์จิตวิทยาและการแนะแนว16/6/254618.6ครุศาสตรบัณทิตค.บ.จิตวิทยาและการแนะแนวสถาบันราชภัฏธนบุรี2543การศึกษามหาบัณฑิตกศ.ม.จิตวิทยาการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2546ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.อุดมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2553ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.วิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2560
17ชายอาจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสนจิตวิทยาและการแนะแนว9/11/255212.2ศิลปศาตรบัณฑิตศศ.บ.ดนตรีไทย แขนงวิชาดนตรีและศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2544การศึกษามหาบัณฑิตกศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2547ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (จิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ2560Doctor of PhilosophyPh.D.Counseling PsychologyThe University of Kansas2550ศึกษาศาสตรบัณฑิตศษ.บ.จิตวิทยาการแนะแนวมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2547ศึกษาศาสตรบัณฑิตศษ.บ.วิจัยวัดและประเมินผลการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2550ศิลปศาตรบัณฑิตศศ.บ.รัฐศาสตร์ แขนงวิชาบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง2551
18หญิงอาจารย์ ดร.สุวัชราพรสวยอารมณ์จิตวิทยาและการแนะแนว1/11/255410.2ประธานสาขาวิชาศึกษาศาสตรบัณฑิตศษ.บ.จิตวิทยาและ การแนะแนวมหาวิทยาลัยศิลปากร2543วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวท. ม.จิตวิทยาคลินิกมหาวิทยาลัยมหิดล2552
19หญิงอาจารย์ปิยะฉัตร เอื้อชินกุลจิตวิทยาและการแนะแนว1/5/25568.7บริหารธุรกิจบัณฑิตบธ.บ.การจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร2545ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตศษ.ม.จิตวิทยาและการแนะแนวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2550
20หญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนาฏจันทนาเทคโนโลยีการศึกษาการศึกษาบัณฑิตกศ.บฟิสิกส์วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร2514การศึกษามหาบัณฑิตกศ.ม.โสตทัศนศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร2519
21ชายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชินนิธิไชโยเทคโนโลยีการศึกษา1/2/254124.0ครุศาสตรบัณทิตค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิทยาลัยครูจันทรเกษม2535ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา.มหาวิทยาลัยขอนแก่น2539
22หญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ สินถาวรเทคโนโลยีการศึกษา16/6/254618.6การศึกษาบัณฑิตกศ.บเทคโนโลยีทางการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2542ครุศาสตรมหาบัณฑิตค.ม.โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2545ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตค.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2553
23ชายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรัณภพเพียรจัดเทคโนโลยีการศึกษา5/7/255311.5รองคณบดีการศึกษาบัณฑิตกศ.บเทคโนโลยีทางการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา2548ครุศาสตรมหาบัณฑิตค.ม.โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2551ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตค.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2557
24ชายอาจารย์ ดร.กฤษฎาพลอยศรีเทคโนโลยีการศึกษา25/11/255410.2ประธานสาขาวิชาครุศาสตรบัณทิตค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม2545ครุศาสตรมหาบัณฑิตค.ม.เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม2550ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.คอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ2561
25ชายอาจารย์ ดร.อำนาจบุญประเสริฐพื้นฐานและการบริหารการศึกษา1/7/252341.6ประธานสาขาวิชาการศึกษาบัณฑิตกศ.บ.สังคมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน2528ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตศษ.ม.การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา2541ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.การบริหารการศึกษาการบริหารการศึกษา2562
26หญิงรองศาสตราจารย์ ดร.กัญภรเอี่ยมพญาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา1/10/254024.3ศิลปศาสตรบัณฑิตศศ.บ.ศิลปะมหาวิทยาลัยบูรพา2534นิเทศศาตรมหาบัณฑิตนศ.ม.การโฆษณามหาวิทยาลัยศรีปทุม2536ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตศษ.ด.บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล2552
27ชายอาจารย์ ดร.กิตติรัตนราษีพื้นฐานและการบริหารการศึกษา1/9/25640.4ครุศาสตรบัณทิตค.บ.พลศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2536ครุศาสตรมหาบัณฑิตค.ม.พลศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2538ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตคอ.ด.การบริหารอาชีวศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง2555ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตศษ.ม.การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่2545
28หญิงอาจารย์ ดร.ศิริพรอนุสภาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา1/10/25640.3
29ชายอาจารย์ชาญณรงค์ คำเพชรพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา10/1/255411.0ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิตวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์สถาบันราชภัฏนครสวรรค์2544การศึกษามหาบัณฑิตกศ.ม.พลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2549ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต2553
30ชายอาจารย์ ดร.ประกอบกูล นาคพิทักษ์ภาษาไทย22/6/255014.6ศิลปศาสตรบัณฑิตศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีไทยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน2526ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศศ.ม.การสอนภาษาไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2532ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตศษ.ด.หลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยบูรพา2561
31ชายอาจารย์กีรติ นันพงษ์ภาษาไทย2/8/25640.5ประธานสาขาวิชาการศึกษาบัณฑิตกศ.บ.ภาษาไทยมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา2560Master of Art Education M.A. Specialized Area in Higher EducationSavitribai Phule Pune University2562
32ชายอาจารย์กิตติพงษ์แบสิ่วภาษาไทย1/10/25640.3ศิลปศาสตรบัณฑิตศศ.บ.ภาษาไทยมหาวิทยาลัยศิลปากร2556ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตศษ.ม.การสอนภาษาไทยมหาวิทยาลัยศิลปากร2562
33ชายอาจารย์ศุภณัฐ เทียนทองภาษาไทย1/10/25640.3ศิลปศาสตรบัณฑิตศศ.บ.ภาษาไทยมหาวิทยาลัยบูรพา2559อักษรศาสตรมหาบัณฑิตอ.ม.ภาษาไทยมหาวิทยาลัยศิลปากร2563
34ชายอาจารย์สิรพัชญ์ หาญนอกภาษาไทย1/10/25640.3ศิลปศาสตรบัณฑิตศศ.บ.ภาษาไทยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม2559ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศศ.ม.ภาษาไทยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม2563
35ชายอาจารย์Xiaoxin Sheภาษาจีน1/11/254816.2ประธานสาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิตศศ.บ.ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์2554ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศศ.ม.การสอนภาษาจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ2558
36หญิงอาจารย์Jiaoyue Zhaoภาษาจีน14/11/255410.2B.Ec.B.Ec.StatisticsHangzhou Dianzi University2544ครุศาสตรมหาบัณฑิตค.ม.หลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร2554
37หญิงอาจารย์สุปภาดา อินทรบงกตภาษาจีน2/6/25586.6ศิลปศาสตรบัณฑิตศศ.บ.ภาษาจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ2552MLTCFL.MLTCFL.Literature Teaching of Chinese as a Foreign LanguageEast China Normal University2557
38หญิงอาจารย์ชนิกานต์รัตนชัยไพศาลกุลภาษาจีน15/7/25586.5ศิลปศาสตรบัณฑิตศศ.บ.ภาษาจีนธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ2554Master's Degree in LiteratureMTCSOL.Master of Teaching Chinese to Speakers of Other LanguagesHuazhong University of Science and Technology2558
39หญิงอาจารย์สุจรรยาธิมาทานภาษาจีน15/9/25586.3ครุศาสตรบัณทิตค.บ.ภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์2556MTCSOL.MTCSOL.Teaching Chinese to Speakers of Other LanguagesGuangxi Normal University2558
40หญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ บางเสนภาษาอังกฤษ1/11/252737.2การศึกษาบัณฑิตกศ.บ.ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ บางแสน2527Master of EducationM.Ed.Special EducationThe University of Newcastle2541ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม2560
41หญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศหงษาชาติภาษาอังกฤษ22/9/252935.3การศึกษาบัณฑิตกศ.บ.ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ บางแสน2528ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน2534ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์2553
42ชายผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลศุขสุเมฆภาษาอังกฤษ5/7/255311.5รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรป.บ.การบริหารบุคลากรภาครัฐมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2548ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศศ.มการแปลภาษาอังกฤษและไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2552
43หญิงอาจารย์จิรัชญา โคศิลาภาษาอังกฤษ1/7/25586.6ประธานสาขาวิชาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตศษ.บ.ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2548ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตศษ. ม.การสอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2554
44หญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา กุลนภาดลวัดผลและวิจัยการศึกษา1/6/254321.6ครุศาสตรบัณทิตค.บ.คณิตศาสตร์สถาบันราชภัฏราชนครินทร์2542ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตศษ.ม.การวัดและประเมินผลการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง2546ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญามหาวิทยาลัยบูรพา2556
45หญิงอาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัยเมฆวทัตวัดผลและวิจัยการศึกษา2/6/254519.6ประธานสาขาวิชาการศึกษาบัณฑิตกศ.บคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2543การศึกษามหาบัณฑิตกศ.มการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2546ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ดการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญามหาวิทยาลัยบูรพา2559
46หญิงอาจารย์ ดร.บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐวัดผลและวิจัยการศึกษา1/9/25640.4ครุศาสตรบัณทิตค.บ.มัธยมศึกษา (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิชาเอกชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2549ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม.วิจัยการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2551ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ค.ด.การวัดและประเมินผลการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2561รัฐศาสตรบัณฑิต ร.บ.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2555
47หญิงอาจารย์กุลยารัตน์ ทัศมีวิทยาศาสตร์ทั่วไป10/10/254717.3ครุศาสตรบัณทิตค.บ.ฟิสิกส์สถาบันราชภัฏสกลนคร2543ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา การสอนฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2547
48ชายอาจารย์นิติพงษ์ศิริวงศ์วิทยาศาสตร์ทั่วไป1/7/255311.6วิทยาศาสตรบัณฑิตวท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง2548วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวท.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง2552
49ชายอาจารย์ ดร.คทาวุธกุลศิริรัตน์วิทยาศาสตร์ทั่วไป12/7/255311.5ประธานสาขาวิชาครุศาสตรบัณทิตค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์2549วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวท.ม.ฟิสิกส์ประยุกต์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง2552ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปร.ด.ฟิสิกส์ประยุกต์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง2557
50ชายอาจารย์จตุรภัทรมาศโสภาวิทยาศาสตร์ทั่วไป2/8/25640.5วิทยาศาสตรบัณฑิตวท.บ.จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2559การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2563
51ชายอาจารย์วชิรพงศ์มณีนันทิวัฒน์สังคมศึกษา1/4/254618.8ประธานสาขาวิชาศาสนศาสตรบัณฑิตศน.บ.ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย2533Marter of Arts.MA.Indian PhilosophyBanaras Hindu University2540
52ชายอาจารย์วิทยาเต่าสาสังคมศึกษา1/7/255311.6วิทยาศาสตรบัณฑิตวท.บ.ภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา2545วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวท.ม.ภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2552
53หญิงอาจารย์สุทธิษาสมนาสังคมศึกษา1/10/25568.3วิทยาศาสตรบัณฑิตวท.บ.ภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2548วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวท.ม.ภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2552
54ชายอาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภสังคมศึกษา21/9/25595.3รองคณบดีศึกษาศาสตรบัณฑิตศษ.บ.สังคมศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง2542ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศศ.ม.ประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง2555
55ชายอาจารย์ศิตภัทรศิริฉัตรเดชาสังคมศึกษา2/8/25640.5บริหารธุรกิจบัณฑิตบธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพ2550บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบธ.ม.คอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 2552พุทธศาสตรมหาบัณฑิตพธ.ม.การสอนสังคมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560
56ชายอาจารย์จิรุทม์อารมย์ชื่นสังคมศึกษา1/12/25640.1
57หญิงอาจารย์ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์หลักสูตรและการสอน4/6/254420.6ครุศาสตรบัณทิตค.บ.ภาษาอังกฤษสถาบันราชภัฏยะลา2544การศึกษามหาบัณฑิตกศ.ม.หลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยบูรพา2554
58หญิงอาจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้มเกษมหลักสูตรและการสอน1/10/255113.3ศิลปศาสตร์บัณฑิตศศ.บ.การตลาดสถาบันราชภัฏราชนครินทร2542การศึกษามหาบัณฑิตกศ.ม.การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา2551การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกศ.ด.หลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยบูรพา2557
59ชายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญหลักสูตรและการสอน1/6/255311.6ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิตวท.บ.พลศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา2541การศึกษามหาบัณฑิตกศ.มหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยบูรพา2546การศึกษาดุษฏีบัณฑิตกศ.ด.หลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยบูรพา2553
60หญิงรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมลวังแก้วหิรัญหลักสูตรและการสอน1/2/255411.0คณบดีครุศาสตรบัณทิตค.บ.ภาษาอังกฤษ, วัดผลการศึกษา สถาบันราชภัฏสงขลา2539ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตศษ.ม.จิตวิทยาการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2544ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตศษ.ด.หลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2549
61หญิงอาจารย์ ดร.ธารทิพย์ ขุนทองหลักสูตรและการสอน2/8/25640.5วิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยแม่โจ้2552ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม.เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี2556ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด.การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2563ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 2554

 

ฐานข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน

ที่
เพศ
ตำแหน่ง
ชื่อ
นามสกุล
ปริญญาตรี
ตัวย่อ
ปริญญาตรี สาขาวิชา
มหาวิทยาลัย
ปี
ปริญญาโท
ตัวย่อ
ปริญญาโท สาขาวิชา
มหาวิทยาลัย
ปี
1หญิงหัวหน้าสำนักงานวรภัคจ้อยจินดาศิลปศาสตรบัณฑิตศศ.บ.การจัดการทั่วไปการศึกษามหาบัณฑิตกศ.ม.การบริหารการศึกษา
2หญิงนักวิชาการศึกษาอัจฉราพรมทีศิลปศาสตรบัณฑิตศศ.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ประกาศนียบัตรบัณฑิตป.บัณฑิตวิชาชีพครู
3หญิงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปทัศนีย์พรเพิ่มทรัพย์ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์
4ชายเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจีระบุญจันทร์ครุศาสตรบัณทิตค.บ.ธุรกิจศึกษา
5หญิงนักวิชาการศึกษาปิยนันต์ต่อแสงธรรมครุศาสตรบัณทิตค.บ.จิตวิทยาและการแนะแนว
6หญิงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเกศรินทร์เกิดในหล้าวิทยาศาสตร์บัณฑิตวท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
7หญิงนักวิชาการโสตทัศนศึกษามานิสามิตรโกสุมบริหารธุรกิจบัณฑิตบธ.บ.บริหารทรัพยากรมนุษย์
8หญิงนักวิชาการศึกษาอลัลดารื่นเจริญศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ.พลศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิตค.ม.หลักสูตรและการสอน
9หญิงนักวิชาการโสตทัศนศึกษาจินต์ณิภาเนาวภาสการศึกษาบัณฑิตกศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษา

 

ฐานข้อมูลงานวิจัย

ที่
ประเภทกลุ่มวิจัย
จำนวนชื่อ
ชื่อผู้วิจัย
ชื่อวิจัย
ปีที่ขอทุน
ทุนภายใน/นอก
งบประมาณ (บาท)
ปีที่เผยแพร่
อ้างอิงการเผยแพร่
1งานวิจัยและพัฒนาตามความเชี่ยวชาญสถาบัน1กัญภร เอี่ยมพญากระบวนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาครูที่ส่งผลต่อคุณภาพนักศึกษาครูด้านความรู้คู่คุณธรรมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ภายใน50,0002562Kanporn Aiemphaya. (2019). The Process of Leacher for Teacher Students Effect to The Quality of Teacher Students Aspect of Knowledge and Morality to support ASEAN Community of Rajabhat Rajanagarindra University. International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 10, Issue 7, July 2019 Edition, pp. 207 - 210.
2งานวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ1กัญภร เอี่ยมพญา, นิวัตต์ น้อยมณีแบบการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของครูประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนภายใน362,0002562กัญภร เอี่ยมพญา และ นิวัตต์ น้อยมณี. (2562). แบบการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของครูประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 14 (2). กรกฎาคม-ธันวาคม 2562. ทุนวิจัยงบแผ่นดิน ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3งานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม2จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์, สรรเสริญ หุ่นแสนการศึกษาและส่งเสริมความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดฉะเชิงเทราภายใน58,0002561จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์ และสรรเสริญ หุ่นแสน.(2561,กันยายน-ธันวาคม).วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 หน้า 34-44.
41เยาวนุช ทานาม, เพ็ญศรี ปักกะสีนังการศึกษารูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางสังคมของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21ภายใน400,0002562เยาวนุช ทานาม. (2562). การศึกษารูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางสังคมของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562.หน้า 220-225.
51ลินดา นาคโปยรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและฟื้นฟูคุณภาพน้ำอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่คลองสารภีภายใน1,240,0002556Linda Nakpoi. (2013). The integrated Development of the community Learning Center of Philosophy of Economic Sufficiency: A Case study at Dong Kra Tong Yam Sub-District, Si Maha Phot District, Prachin Buri Province. The Asian Conference on Sustainability, Energy And the Environment.Osaka, Japan. pp. 135-140.
63วราภรณ์ สินถาวร, ดรัณภพ เพียรจัด, สุนาฏ จันทนาการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนาสมรรถภาพครูสำหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2ภายใน40,0002561วราภรณ์ สินถาวร, สุนาฏ จันทนา และ ดรัณภพ เพียรจัด (2561). การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนาสมรรถภาพครูสำหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9. 3-4 เมษายน 2561. pp.32-pp.41
71สายฝน เสกขุนทดระบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม : หลักสูตรฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ภายใน96,8002562สายฝน เสกขุนทด. (2562). ระบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม: หลักสูตรฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารราชนครินทร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 35 มกราคม – มิถุนายน 2562. หน้า 1-15.
82อดิเรก เยาว์วงค์, พงศธร ปาลีการวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้างภายใน59,0002561อดิเรก เยาว์วงค์ และพงศธร ปาลี. (2561).การวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ และการประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร. 11(14). 220-226.
94อังคณา กุลนภาดล, พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ, วราภรณ์ สินถาวร, สุพัฒน์ เศรษฐคมกุลการสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ FRMU ปี 2555–2556 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ภายใน60,0002560วราภรณ์ สินถาวร; สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล; อังคณา กุลนภาดล และพอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ. (2560). การสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ FRMU ปี 2555 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8(192-197). จันทบุรี: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
102ณัฐที ปิ่นทอง, วรุตม์ กิจเจริญการพัฒนานวัตกรรมระบบตลาดออนไลน์ของผักเบอร์ 8 เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงของเกษตรกรอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราภายนอก245,0002561ณัฐที ปิ่นทอง วรุตม์ กิจเจริญ และธนาวัฒน์ น้อยไธสง. (2561). การพัฒนานวัตกรรมระบบตลาดออนไลน์ของผักเบอร์ 8 เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงของเกษตรกรอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 13(3). 45-53.
112ทัศนีย์ รอดมั่นคง, พจนีย์ เชื้อบัณฑิตการพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ตามแนวทางการผลิตผักปลอดภัยสู่มาตรฐานการผลิตและคุณค่าผักเบอร์ 8ภายนอก250,000--
121เสี่ยวซิน เสอปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ภายใน10,0002561เสี่ยวซิน เสอ. (2561).ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9. หน้า 102-110.
132กัญภร เอี่ยมพญา, พจนีย์ มั่งคั่งรูปแบบการพัฒนาจิตวิญญาณครูระดับประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการเรียนรู้ของ Thailand 4.0ภายใน70,0002564กัญภร เอี่ยมพญา พจนีย์ มั่งคั่ง (2564). รูปแบบการพัฒนาจิตวิญญาณครูระดับประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการเรียนรู้ของ Thailand 4.0 วารสารสิรินธรบริทรรศน์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2564, หน้า 310 - 324.
142คทาวุธ กุลศิริรัตน์, วินัย จันทรวงศ์การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาดาราศาสตร์ในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมกันภายใน70,000--
152พจนีย์ มั่งคั่ง, กัญภร เอี่ยมพญาแนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1ภายใน55,0002563พจนีย์ มั่งคั่ง และกัญภร เอี่ยมพญา. (2563).แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ (มสป.) ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 หน้า 118-135.
166พรทิพย์ อ้นเกษม, ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล, พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ, ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์, สุวัทนา สงวนรัตน์การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยใช้กระบวนการชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Commulty: PLC)ภายใน72,1342563พรทิพย์ อ้นเกษม, ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ, ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์ สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล, สุวัทนา สงวนรัตน์. (2563). การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน. 2563). ISSN 1513-9514 หน้า 88-102.หน้า 88-102.
172สรรเสริญ หุ่นแสน, จิราภรณ์ พจนอารีย์วงศ์การพัฒนาการจัดการชีวิตด้านการเรียนของนักเรียนวัยรุ่น กรณีศึกษาโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม จังหวัดฉะเชิงเทราภายใน70,0002562สรรเสริญ หุ่นแสน และจิราภรณ์ พจนอารีย์วงศ์. (2562, มกราคม-เมษายน) การพัฒนาการจัดการชีวิตด้านการเรียนของนักเรียนวัยรุ่น. วารสารราชพฤกษ์.17(1), 47-59
182วรุตม์ กิจเจริญ, ลินดา นาคโปยการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการคืนทุนภายใน39,000--
193อำนาจ บุญประเสริฐ, พรทิพย์ คำชาย, พจนีย์ มั่งคั่งการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1ภายใน39,0002563อำนาจ บุญประเสริฐ พรทิพย์ คำชาย และพจนีย์ มั่งคั่ง. (2563). การพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2563
205เสี่ยวซิน เสอ, ชนิกานต์ รัตนชัยไพศาลกุล, สุจรรยา ธิมาทาน, สุปภาดา อินทรบงกต, Jiaoyue Zhaoการพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยบูรณาการข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหัวไทรภายใน40,0002563เสี่ยวซิน เสอ, ชนิกานต์ รัตนชัยไพศาลกุล, สุจรรยา ธิมาทาน, สุปภาดา อินทรบงกต และ Jiaoyue Zhao. (2563). การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับนักเรียนระดับประถามศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยบูรณาการข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหัวไทร. วารสารจีนวิทยา. ปี่ที่ 14 สิงหาคม 2563. หน้า 107-136.
212สายฝน เสกขุนทด, จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์การผลิตสื่อดิจิทัลยุคไทยแลนด์ 4.0 สำหรับรณรงค์การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทราภายใน45,256--
223ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์, กันยา ลุมพิกานนท์, สุรสา จันทนาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาระดับอนุบาล ด้วยกิจกรรม Active Learning ในโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก จังหวัดฉะเชิงเทราคืนทุนภายใน39,000--
233ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์, ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, พรทิพย์ อ้นเกษมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูโดยใช้กระบวนการชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) ของโรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยงภายใน39,000ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์, ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, พรทิพย์ อ้นเกษม และศิรินทร มีขอบทอง. (2563). การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูโดยใช้กระบวนการชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 10(2),157-169.
245ชนิกานต์ รัตนชัยไพศาลกุล, Xiaoxin She, Jiaoyue Zhao, สุปภาดา อินทรบงกต, สุจรรยา ธิมาทานบูรณาการวิชาภาษาจีนโดยใช้กิจกรรมค่ายทักษะภาษาจีน เพื่อพัฒนาความรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนในโรงเรียนขนาดเล็ก(โรงเรียนวัดหัวไทร)ภายใน39,0002563ชนิกานต์ รัตนชัยไพศาลกุล, 佘晓欣, สุปภาดา อินทรบงกต, สุจรรยา ธิมาทาน และ赵娇月. (2563). โครงการการบูรณาการวิชาการสอนภาษาจีนเพื่อหาประสิทธิภาพของคู่มือกิจกรรมค่ายภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้กิจกรรมค่ายในโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนวัดหัวไทร). วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) หน้า 257-273.
252ธนเทพ ศิริพัลลภ, วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการเรียนรู้แบบบูรณาการในที่จัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทราคืนทุนภายใน39,000--
267ลินดา นาคโปย, ดรัณภพ เพียรจัด, พรทิพย์ อ้นเกษม, ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์, จิรัชญา โคศิลา, วรุตม์ กิจเจริญ, ธนเทพ ศิริพัลลภพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา: คณะครุศาสตร์ภายใน100,000--
271ณัฐที ปิ่นทองการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มะม่วงของกลุ่มเกษตรกร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทราภายนอก366,0002563ณัฐที ปิ่นทอง. (2563). การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มะม่วง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิชาการเกษตร. 38(1). 50-57.
281ลินดา นาคโปยรูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์มืออาชีพสู่ชุมชนการเรียนรู้ครูภายนอก1,275,0002565ลินดา นาคโปย. (2565). รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์มืออาชีพสู่ชุมชนการเรียนรู้ครู. วารสารวิชาการสิรินธรบริทรรศน์ ISSN 1513-6736(Print) 2697-438x (online) ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565.
291กุลยารัตน์ ทัศมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนภายนอก479,000--
301กุลยารัตน์ ทัศมีการออกแบบการผลิตและพัฒนาครูด้วยวิธีกาสอนงาน (Coaching) : การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภายนอก854,400--
311เยาวนุช ทานาม, เพ็ญศรี ปะกะสีนัง, ประเวช เชื้อวงษ์การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัยในบริบทของการเป็นพลเมืองอาเซียน: กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชาภายนอก1,625,0002562เยาวนุช ทานาม. (2562).การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมทักษะการพึ่งพาตนเองของเด็กปฐมวัย ในบริบทของการเป็นพลเมืองอาเซียน: กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ Smart ครั้งที่ 9 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 21 มิถุนายน 2562. หน้า 219-230.
321พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ, สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ, จิตนา กำแพงศิริชัยรูปแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตาลโตนด จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทราภายนอก110,0002563พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ, สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ, จินตนา กำแพงศิริชัย. (2563). รูปแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตาลโตนดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม. 2562). ISSN 1905-2693 หน้า 27-37.
332วรุตม์ กิจเจริญ, ลินดา นาคโปยการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการคืนทุนภายใน39,000--
343อำนาจ บุญประเสริฐ, พรทิพย์ คำชาย, พจนีย์ มั่งคั่งการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1ภายใน39,0002562อำนาจ บุญประเสริฐ พรทิพย์ คำชาย และ พจนีย์ มั่งคั่ง. (2562). การพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช. 6(10). ธันวาคม 2562. หน้า 6071-6081.
351เสี่ยวซิน เสอการพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยบูรณาการข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา: กรณีศึกษาโรเรียนวัดหัวไทรภายใน40,0002563เสี่ยวซิน เสอ (2563) การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยบูรณาการข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา: กรณีศึกษาโรเรียนวัดหัวไทร. วารสารจีนวิทยา. ปีที่ 14 สิงหาคม 2563 หน้า 107-136.
362สายฝน เสกขุนทด, จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์การผลิตสื่อดิจิทัลยุคไทยแลนด์ 4.0 สำหรับรณรงค์การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทราภายใน45,256--
373ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์, กันยา ลุมพิกานนท์, สุรสา จันทนาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาระดับอนุบาล ด้วยกิจกรรม Active Learning ในโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก จังหวัดฉะเชิงเทราคืนทุนภายใน39,000--
382สุทธิษา สมนา, วิทยา เต่าสาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูสังคมศึกษา เพื่อการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ที่เสริมสร้าง Geo-Literacy ที่เน้นทักษะกระบวนการทางภูมิศาสตร์คืนทุนภายใน70,000--
392จิรัชญา โคศิลา, ปฐวีร์ วิจบการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะการพูดบรรยายภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายใน3,000--
404สุจรรยา ธิมาทาน, เสี่ยวซิน เสอ, สุปภาดา อินทรบงกต, ชนิกานต์ รัตนชัยไพศาลกุลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเทคนิคท่องคำสัมผัส สำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ในโรงเรียนขนาดใหญ่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารภายใน42,900--
414สุปภาดา อินทรบงกต, สุจรรยา ธิมาทาน, เสี่ยวซิน เสอ, ชนิกานต์ รัตนชัยไพศาลกุลการพัฒนาแบบฝึกหัดการจำและการเขียนอักษรจีนสำหรับผู้เรียนแผนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารภายใน40,000--
424ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, หนึ่งฤทัย เมฆวทัต, ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์, อลัลดา รื่นเจริญการพัฒนาสมรรถนะครูนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ด้วยชุดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์อภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานภายใน50,000--
433ดรัณภพ เพียรจัด, วราภรณ์ สินถาวร, จิรัชญา โคศิลาการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับการกลั้นแกล้งบนโลกออนไลน์และการใช้ประทุษวาจาของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราภายใน76,356วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) ที่ 15 ฉบับที่ 19 ประจำเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม. pp.24-pp.32.
445วราภรณ์ สินถาวร, ดรัณภพ เพียรจัด, สุวัชราพร สวยอารมณ์, สุนาฎ จันทนา, จินต์ณิภา เนาวภาสกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรับข่าวปลอม (Fake News) อย่างทชมีประสิทธิภาพและยั่งยืนของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราภายใน25,000--
452จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์, สายฝน เสกขุนทดการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสตีมศึกษาด้วยชุดเรียนรู้หุ่นยนต์อัตโนมัติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราภายใน62,000--
462กฤษฎา พลอยศรี, สุชิน นิธิไชโยการพัฒนาฐานข้อมูลข้อสอบและข้อสอบออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ภายใน45,0002563กฤษฏา และ สุชิน. (2563). การพัฒนาฐานข้อมูลข้อสอบและข้อสอบออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 (กันยายน – ธันวาคม) 2563.
474อดิเรก เยาว์วงค์, จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์, สายฝน เสกขุนทด, ชาญณรงค์ คำเพชรการพัฒนารู้แบบการเรียนรู้ด้วยเทคนิคสะเต็มศึกษา สำหรับโรงเรียนต้นแบบวิทยากรหุ่นยนต์เพื่อผลิตนักนวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประเทศไทย 4.0ภายใน62,000--
481ทัศนีย์ รอดมั่นคงการพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการรู้ดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ภายใน50,000--

 

ฐานข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563)

ผลการประเมิน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
เฉลี่ย 4 ปี
ค.ม. การบริหารการศึกษา3.173.824.204.213.85
ค.ม. หลักสูตรและการสอน3.163.373.483.643.41
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู3.423.553.473.593.51
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย3.253.403.443.593.42
ค.บ. คณิตศาสตร์3.333.323.273.503.36
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา3.293.453.633.693.52
ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา2.793.023.363.453.16
ค.บ. การสอนวิชาภาษาไทย3.333.363.333.573.40
ค.บ. การสอนภาษาจีน2.083.393.353.413.06
ค.บ. ภาษาอังกฤษ3.633.773.513.653.64
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป3.253.252.933.253.17
ค.บ. สังคมศึกษา3.203.433.453.573.41