ข้อมูลชั้นความลับ : วีดีโอคู่มือการใช้งานฐานข้อมูล โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

ข้อมูลที่คุณต้องการเข้าถึง อยู่ในระดับชั้นความลับ คุณจำเป็นต้องมีรหัสผ่านจึงจะเข้าสู่ข้อมูลได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล