การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 5) ฉบับปรับปรุง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 5) ฉบับปรับปรุง ดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 5) ฉบับปรับปรุง ไปยังเว็บไซต์สมัครสอบ  

คำสั่งคณะครุศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 4)

สาส์นจากคณบดีคณะครุศาสตร์

สาส์นจากคณบดีคณะครุศาสตร์ ยินดีต้อนรับสู่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะครุศาสตร์เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา จากข้อมูลประวัติของสถาบันแห่งนี้ กล่าวได้ว่าศาสตร์ทางครุศาสตร์เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยเริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2483 ชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด” วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ได้รับการสถาปนาเป็น “วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ได้เปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา” ต่อมา ในปี พ.ศ. 2541 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประทานนามสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทราว่า “สถาบันราชภัฏราชนครินทร์” และในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร […]

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๔)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๔)