อาจารย์ ดร.อำนาจ บุญประเสริฐ

อาจารย์ ดร.อำนาจ บุญประเสริฐ


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2562
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2541
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 2528

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • 2540 – ปัจจุบัน: อาจารย์สังกัดกลุ่มพื้นฐานและการบริหารการศึกษา และเป็นกรรมการประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


ภาระงานสอน

ระดับปริญญาตรี

  • EFA101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
  • EFA401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับปริญญาโท

  • EEA704 นโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
  • EEA706 การประกันคุณภาพการศึกษา

 


บทความวิจัย

  • พจนีย์ มั่งคั่ง กัญภร เอี่ยมพญา ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ พรทิพย์ คำชาย สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี ลินดา นาคโปย และ อำนาจ บุญประเสริฐ. (2561).การประเมินหลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 10 (28). พฤษภาคม-สิงหาคม 2561. หน้า 1-13. (TCI 2)
  • พจนีย์ มั่งคั่ง พรทิพย์ คำชาย และ อำนาจ บุญประเสริฐ. (2562). การปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของครูตามความคิดเห็นของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9(1). มกราคม-เมษายน 2562. หน้า 147-155. (TCI 2)
  • อำนาจ บุญประเสริฐ พรทิพย์ คำชาย และ พจนีย์ มั่งคั่ง. (2562). การพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช. 6(10). ธันวาคม 2562. หน้า 6071-6081. (TCI 2)