การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์

 

ตำรา เรื่อง การแนะแนวและการให้คำปรึกษา

ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงค์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

 

สนใจสั่งซื้อ โปรดติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์
เบอร์โทรศัพท์ 0868394114