การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์

 

ตำรา เรื่อง การแนะแนวและการให้คำปรึกษา

ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงค์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สนใจสั่งซื้อ โปรดติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 0868394114