อาจารย์ Xiaoxin She

อาจารย์ Xiaoxin She


ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานสาขาวิชาภาษาจีน
อาจารย์ ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2554
ปริญญาตรี Bachelor of Economics (B.Ec) statistics Hangzhou Dianzi University(China) 2544

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

ประสบการณ์การสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • พ.ศ.2549 – 2556 : ปฏิบัติงานสอนรายวิชาภาษาจีน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) และโรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และเทศบาลเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา

 • ปัจจุบันปฏิบัติงานสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน)

 


ความเชี่ยวชาญ

 • ภาษาจีน
 • หลักสูตรและการสอน

 


การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ รายการ สถานที่
31 พฤษภาคม 2547 – 8 มิถุนายน 2548 ฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (ระดับพื้นฐาน 1 – ระดับสูง 3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 


รายงานผลการวิจัย

 • Xiaoxin She. (2561). ปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • เสี่ยวซิน เสอ,สุจรรยา ธิมาทาน,ชนิกานต์ รัตนชัยไพศาลกุล,สุปภาดา อินทรบงกต และJiaoyue Zhao. (2561).การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • นายเสี่ยวซิน เสอ, นางสาวทัศนีย์ รอดมั่นคง, นางจิตติพร บ่มไล่ และนางสาวหนึ่งฤทัย เมฆวทัต. (2561). แนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนสำหรับนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • เสี่ยวซิน เสอ, ชนิกานต์ รัตนชัยไพศาลกุล, สุจรรยา ธิมาทาน, สุปภาดา อินทรบงกต และเจียวเยว่ เจ้า. (2563). การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนขนาดเล็กโดยบูรณาการข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหัวไทร. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ชนิกานต์ รัตนชัยไพศาลกุล, เสี่ยวซิน เสอ, สุจรรยา ธิมาทาน, สุปภาดา อินทรบงกต และเจียวเยว่ เจ้า. (2563). โครงการการบูรณาการวิชาการสอนภาษาจีนเพื่อหาประสิทธิภาพของคู่มือกิจกรรมค่ายภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้กิจกรรมค่ายในโรงเรียนขนาดเล็ก(โรงเรียนวัดหัวโทร). มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


บทความวิจัย

 • เสี่ยวซิน เสอ, ชนิกานต์ รัตนชัยไพศาลกุล, สุจรรยา ธิมาทาน, สุปภาดา อินทรบงกต และเจียวเยว่ เจ้า. (2563).การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนขนาดเล็กโดยบูรณาการข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหัวไทร. วารสารจีนวิทยา, ปีที่ 14 สิงหาคม 2563, 107-136.
 • ชนิกานต์ รัตนชัยไพศาลกุล, เสี่ยวซิน เสอ, สุจรรยา ธิมาทาน, สุปภาดา อินทรบงกต และเจียวเยว่ เจ้า. (2563).โครงการการบูรณาการวิชาการสอนภาษาจีนเพื่อหาประสิทธิภาพของคู่มือกิจกรรมค่ายภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้กิจกรรมค่ายในโรงเรียนขนาดเล็ก(โรงเรียนวัดหัวโทร). วารสารวิชาการภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2563, 257-273.

 


การนำเสนองานวิจัย

 • นายเสี่ยวซิน เสอ. (2561). ปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9. น. 102-110.
 • นายเสี่ยวซิน เสอ, นางสาวสุจรรยา ธิมาทาน, นางสาวชนิกานต์ รัตนชัยไพศาลกุล, นางสาวสุปภาดา อินทรบงกต และMs.Jiaoyue Zhao. (2561). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2559) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. รายงานสื่บเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9. 2561 เมษายน. น.607-615.
 • นายเสี่ยวซิน เสอ, นางสาวทัศนีย์ รอดมั่นคง, นางจิตติพร บ่มไล่ และนางสาวหนึ่งฤทัย เมฆวทัต. (2561). แนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนสำหรับนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา. รายงานสื่บเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9. น. 111-120.

 


งานบริการวิชาการ

รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2563

วันที่ รายการ สถานที่
8-9 สิงหาคม 2563 วิทยากร ในโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีด้วยการศึกษาเชิงประสบการณ์ ให้เกิดการเรียนรู้และมีความรู้ด้านอุตสาหกรรมใหม่
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาจีน
โรงแรมซันไรส์ ลากูนโฮเทลแอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา