อาจารย์วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์

อาจารย์วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์


ตำแหน่งปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น
ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท M.A. (ปรัชญาอินเดีย) Indian Philosophy มหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย 2540
อนุปริญญา Diploma Indian Philosophy มหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย 2537
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2533

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

 • เป็นอาจารย์สอนที่วิทยาเขตอ้อมน้อย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
 • เป็นอาจารย์ประจำ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


ความเชี่ยวชาญ

 • ปรัชญา ศาสนา

 


การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ รายการ สถานที่
14-16 มีนาคม 2561 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรม งานวิจัยท้องถิ่น และงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
29 มีนาคม 2561 น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน (Fostering the King’s Philosophy in Research and Sustainability Regional Development) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6 ธันวาคม 2561 โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา “รางวัลเพชรสารภี” ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พระนครศรีอยุธยา
20–22 ธันวาคม 2562 โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ “ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
27-29 มิถุนายน 2562 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ให้กับอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เพื่อเรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ประเทศกัมพูชา
25 พฤศจิกายน 2563 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา ชุมชนบ้านทะเลน้อยระยองฮิ ระยอง สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว ตราด
10 พฤศจิกายน 2563 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ และวัฒนธรรม ในโครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา “รางวัลเพชรสารภี” พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดปทุมธานี และวัดปัญญานันทาราม ปทุมธานี

 

รายงานผลการวิจัย

 • แนวทางการพัฒนากิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ 2560
 • แนวทางการสร้างมาตรฐานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการประกันคุณภาพการศึกษาของศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2556
 • ประเพณีแห่หลวงพ่อโสธร 2561
 • แนวทางการพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 2561
 • วิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบพิธีกรรมบูชาพระพิฆเณศ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 2562
 • วิจัยเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงมิติศาสนา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศิลป์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 2563

 


บทความวิจัย

 • กระบวนการเรียนรู้และจัดการความรู้เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีชุมชมริมน้ำบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2561 (วารสาร มหาวิทยาลัยบูรพา)
 • แนวทางกการพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 2561 (วารสารมนุษยสัมพันธ์สังคมปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)

 


หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน

 • ศาสนศึกษา
 • พุทธศิลป์
 • ศาสนาเปรียบเทียบ
 • ความจริงของชีวิต
 • ปรัชญาเบื้องต้น
 • พุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัย
 • พุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน
 • บทบาทพระพุทธศาสนาในสังคมไทย
 • บางปะกงศึกษา
 • ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น (บางหัวข้อ)

 


ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ (บทความวิชาการ)

 • ตำนานหลวงพ่อโสธร 2560 (ส่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม)
 • บันทึกความทรงจำ ธรรมะสัญจรภาคเหนือ 2552
 • ใครว่าทำบุญต้องเสียเงิน 2553
 • คู่มือวิถีพุทธ 2554
 • ตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพระบาง 2555
 • เชียงคาน เมื่องแห่งเรือนโบราณวัฒนธรรมร่วมสมัย 2556
 • ความเหมือนในความแตกต่างของวัฒนธรรมอาเซียน 2557
 • พุทธศิลป์แห่งขุนเขา มหัศจรรย์แห่งพุทธศรัทธา 2558
 • พุทธกวัก กุศโลบายแห่งการหนีจากธรรมหรือนำสู่ธรรม 2559
 • ประเพณีตักบาตรพระอุปคุตเที่ยงคืน 2560
 • วิธีแต่งกลอน รอยย้อนแห่งทิวาราตรี 2561
 • หลวงพ่อโสธรพระจันทร์พระแห่งลำน้ำบางปะกง 2562
 • มหัศจรรย์เมืองแห่งพิฆเนศ 2563
 • หนังสือแนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • หนังสือแนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • หนังสือแนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • หนังสือแนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • หนังสือแนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • หนังสือแนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • หนังสือแนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า
 • ประเพณี วัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับไทย-อังกฤษ)