รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์


ตำแหน่งปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จิตวิทยาและการแนะแนว สถาบันราชภัฏธนบุรี 2543

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • พ.ศ. 2565    รองศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

 

รางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลนักวิจัยดีเด่น กลุ่มศรีอยุธยา ได้รับวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

ระยะเวลาที่สอน รายวิชาที่สอน ชั่วโมง/สัปดาห์
1/2561 EPG301 การแนะแนวและการให้คำปรึกษา 3
1/2561 AGE123 จิตวิทยากับการพัฒนาตน 6
1/2561 EPG307 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู 3
2/2561 AGE123 จิตวิทยากับการพัฒนาตน 6
2/2561 EPG301 การแนะแนวและการให้คำปรึกษา 3
1/2562 AGE123 จิตวิทยากับการพัฒนาตน 9
1/2562 EPG301 การแนะแนวและการให้คำปรึกษา 3
1/2562 EPG101 จิตวิทยาสำหรับครู 4
2/2562 AGE123 จิตวิทยากับการพัฒนาตน 9
2/2562 EPG101 จิตวิทยาสำหรับครู 4
1/2563 AGE123 จิตวิทยากับการพัฒนาตน 6
1/2563 EED202 การคิดเชิงเหตุผล 4
1/2563 EPG101 จิตวิทยาสำหรับครู 4
2/2563 AGE123 จิตวิทยากับการพัฒนาตน 6
2/2563 EPG301 การแนะแนวและการให้คำปรึกษา 3
2/2563 EPG101 จิตวิทยาสำหรับครู 4

 


ข้อมูลการพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่
ชื่อเรื่อง
วันเดือนปี
สถานที่

 


หัวหน้าโครงการวิจัย

 • ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์. ปิยะฉัตร เอื้อชินกูล และสุวัชราพร สวยอารมณ์. (2560). ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มแบบทฤษฎีโซลูชั่น-โฟกัสร่วมกับการให้คำปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริงที่มีต่อพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักเรียนในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์. พรนภา เลื่อยคลัง และนฤมล พระใหญ่. (2560). การใช้กลยุทธ์น่านน้ำสีครามเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดัปริญญาตรี. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). ทุนมุ่งเป้าปีงบประมาณ 2558
 • ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์, พอเจตต์ ธรรมศิริขวัญ. และ วินัย จันทรวงศ์ (2560). ภูมิมิปัญญาท้องถิ่นของการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ของจังหวัดฉะเชิงเทรา. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์, ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, ปริญญา มีสุข, พรนภา เลื่อยคลัง และ สาคร วุฒิศักดิ์ชัยกุล. (2553-2554). การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อถิ่นฐานบ้านเกิดของจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะที่ 1 พ.ศ. 2554. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). และสถาบันรามจิตติ.
 • ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์. (2553). โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ด้วยภูมิปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Rajabhat Comprehensive University Plan Network: Research – Based Teacher Development philosophy of sufficiency economy) แผนงานวิจัย โครงการพัฒนาครูของครูโดยผ่านโครงการวิจัยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.).

บทความวิจัย

 • Sirathatnararojana, T. et al. (2011). The Development of Learning Process for the HometownResidents of Chachoengsao Province Phase 1 , 2011 ” 4 th Annual Asian Conferenceon Education (ace๒๐๑๒ in Osaka Japan). The International Academic Forum (IAFOR).
 • Sirathatnararojana, T. (2012). The Construction of Life skills course for Promotion of Mental Well-being ofRajabhat Rajanagarindra University students. Going Global 2012 : The InternationalEducation Conference. The Queen Elizabeth II Conference Centre, London (QEII) British council.
 • สิรภัทร โสตถิยาภัย. นวพร ดำแสงสวัสดิ์. และธัญญภัสร์ ศิรธัชโรจน์. รูปแบบการให้คำปรึกษาครอบครัว. ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน–ธันวาคม 2560. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health. หน้า 282-290.
 • ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์. สกล วรเจริญศรี และ ปริญญา มีสุข. (Vol. 10, No. 3, September–December, 2017).ความภาคภูมิใจในตนเองและความหยุ่นตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. Veridian E-Journal,Silpakorn University. ISSN 1906–3431. 512-533.
 • ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์. สกล วรเจริญศรี และ ปริญญา มีสุข. (Vol. 9, No. 2, May–August, 2016). การศึกษาความภาคภูมิใจในตนเองและความหยุ่นตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. Veridian E-Journal, Silpakorn University. ISSN 1906–3431. 715-732.
 • ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์. พอเจตต์ ธรรมศิริขวัญ วินัย จันทรวงศ์. (ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 กันยายน–ธันวาคม 2561).ภูมิปัญญาท้องถิ่นของการปลูกมะม่วงนำดอกไม้ของจังหวัดฉะเชิงเทรา. Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ISSN 1906–3431. 720-736.
 • ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์. พรนภา เลื่อยคลัง. และนฤมล พระใหญ่. (ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน–ธันวาคม 2561). การศึกษาผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยกลยุทธ์น่านน้ำสีครามเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ISSN 1906–3431. 702-719.
 • ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์. ปิยะฉัตร เอื้อชินกูล. และ สุวัชราพร สวยอารมณ์. (ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2563). ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มแบบทฤษฎีโซลูชั่น-โฟกัสร่วมกับการให้คำปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริงที่มีต่อพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักเรียนในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, มานิต บุญประเสริฐ, ONG Chee Bin, Johnson, พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์, ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์, อรุณี หงส์ศิริวัฒน์, ผุสดี พลสารัมย์. (2564). ระบบการจัดการศึกษาและการรับรองคุณวุฒิ การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียนและสาธารณรัฐอินเดีย. ทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
 • อัญชลี ตันศิริ. ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์. วัลลภา เฉลิม. วิชัย พงษ์โหมด. และ ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์. (2555-2557). เครือข่ายนวัตกรการเรียนรู้ทักษะชีวิตครอบครัวศึกษา :การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งในครอบครัว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
 • ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์. (2553-2554). โครงการวิจัยและพัฒนา “เครือข่ายนวัตกรการเรียนรู้ทักษะชีวิตครอบครัวศึกษาการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งในครอบครัว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
 • ฐิติมาวดี เจริญรัชต์. วัลลภา เฉลิม. อัญชลี ตันศิริ. ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์. ทวีศิลป์ กุลนภาดล. วิชัย พงษ์โหมด
  และธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์. (2551-2558). โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อการวิเคราะห์สภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันออก. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สสส.). (ระยะที่ 2)
 • ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์. (2555). โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อการวิเคราะห์สภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันออก. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
 • ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์. (2554). โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการพัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวังและการขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชนระดับชาติและท้องถิ่น: ภาคตะวันออก. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

 


การนำเสนองานวิจัย

 • Wangkaewhiran T. Reading Comprehension Abilities Taught by KWPML Plus Project Instructional Model : Case Studies of Thai Language Substance Teachers. In Hawaii International Conference. Proceedings of the 10 Annual Hawaii International Conference on Education ; 2012 Jan 5-8, Hawaii, United State of America. Honolulu : Hawaii ; 2012, pp.1147-1152.
 • Wangkaewhiran T. Development of Local Wisdom Learning Management Model of ASEAN Focus School : A Case Study in Thailand. In The Asian Conference on Education 2012 ; 2012 Oct 24-28, Osaka : Japan ; 2012, pp.119-129.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้อาเซียน. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3. 28-29 พฤษภาคม 2558. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สงขลา, 2558, หน้า 509-522.
 • อรญา พรมแดน และทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ.(2564). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “หลักสูตรและการสอนในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง” วันที่ 24 มกราคม 2564, หน้า 365-377.
 • กุสาวดี คุณแก้ว และทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ.(2564). ผลการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “หลักสูตรและการสอนในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง” วันที่ 24 มกราคม 2564, หน้า 378-390.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์, ศิรินทร มีขอบทอง, ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์ และพรทิพย์ อ้นเกษม. (2564) ผลการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการสอนในโลกยุคดิจิทัลสำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “หลักสูตรและการสอนในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง” วันที่ 24 มกราคม 2564, หน้า 502-513.

 


หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน

 • ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์. (2563). จิตวิทยาการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ ปอเรชั่น.
 • ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์. (2561). จิตวิทยากับการพัฒนาตน. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์. (2560). จิตวิทยากับการพัฒนาตน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์. (2559). จิตวิทยากับการพัฒนาตน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์. (2559). การแนะแนวและการให้คำปรึกษา. กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ ปอเรชั่น.
 • ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์. (2557). จิตวิทยากับการพัฒนาตน. กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น.
 • ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์. (2555). จิตวิทยาการปรึกษา. สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 13/06/2022 เวลา 18:02 น.