ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์


ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยบูรพา 2545
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา 2540

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

 • ปัจจุบันปฏิบัติงานสอนระดับอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
  สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน)

ระดับปริญญาตรี

 • จิตวิทยาการศึกษา
 • การแนะแนวและการให้คำปรึกษา
 • จิตวิทยากับการพัฒนาตน
 • การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 • มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
 • การศึกษาเอกเทศ
 • การศึกษาปฐมวัย
 • การศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย
 • การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทางการศึกษาปฐมวัย
 • การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 • การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 • จิตวิทยาสำหรับครูและการแนะแนว
 • การปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู 1
 • การปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู 2

 


ความเชี่ยวชาญ

 • จิตวิทยาการศึกษา
 • การแนะแนวและการให้คำปรึกษา
 • จิตวิทยากับการพัฒนาตน
 • การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 • การศึกษาปฐมวัย
 • การศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย

 


การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ รายการ สถานที่
17 ธันวาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงานรา
ราชการภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศ
ด้าน OKRs
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
19-20 ธันวาคม 2562 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AUN-QA
Implementation and Gap Analysis
การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

 


รายงานผลการวิจัย

 • สรรเสริญ หุ่นแสน และจิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์. (2562). รายงานวิจัย การพัฒนาการจัดการชีวิตด้านการเรียนของนักเรียนวัยรุ่น. ฉะเชิงเทรา: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์ และสรรเสริญ หุ่นแสน. (2558). รายงานวิจัย การศึกษาและส่งเสริมความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. ฉะเชิงเทรา: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์. (2558). การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะกัลยาณมิตรของนักศึกษาวิชาชีพครูในมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

 


บทความวิจัย

 • สรรเสริญ หุ่นแสน และจิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์. (2563). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงจิตวิทยาการจัดการชีวิตด้านการเรียนของนักเรียนวัยรุ่น. วารสารราชพฤกษ์. 18(1), 103-109.
 • สรรเสริญ หุ่นแสน และจิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์. (2562). การพัฒนาแบบวัดการจัดการชีวิตด้านการเรียนของนักเรียนวัยรุ่น. วารสารราชพฤกษ์. 17(1), 47-59.
 • จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์ และสรรเสริญ หุ่นแสน. (2561). การศึกษาและส่งเสริมความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 3(4), 34-44.
 • จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์. (2559). การศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะกัลยาณมิตรของนักศึกษาวิชาชีพครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8. วันที่ 21- 22 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา. 13-26.

 


หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน

 • จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์. (2563). การแนะแนวและการให้คำปรึกษา. ฉะเชิงเทรา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์. (2562). มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู. ฉะเชิงเทรา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์. (2560). จิตวิทยาสำหรับครูและการแนะแนว. ฉะเชิงเทรา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์. (2559). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: สูตรไพศาล.
 • จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์. (2558). จิตวิทยากับการพัฒนาตน. ฉะเชิงเทรา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.