อาจารย์ Jiaoyue Zhao

อาจารย์ Jiaoyue Zhao


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท Master of Teaching
Chinese
Teaching Chinese มหาวิทาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2558
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2555

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

ประสบการณ์การสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • พ.ศ.2553-2556 : ปฎิบัติงานสอนรายวิชาภาษาจีน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา

  • พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน : ปฎิบัติงานสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


ความเชี่ยวชาญ

  • การสอนภาษาจีน

 


บทความวิจัย

  • ชนิกานต์ รัตนชัยไพศาลกุล, 佘晓欣, สุปภาดา อินทรบงกต, สุจรรยา ธิมาทาน และ 赵娇玥. (2563). โครงการการบูรณาการวิชาการสอนภาษาจีนเพื่อหาประสิทธิภาพของคู่มือกิจกรรมค่ายภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้กิจกรรมค่ายในโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนวัดหัวไทร). วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) หน้า 257-273.
  • เสี่ยวซิน เสอ, ชนิกานต์ รัตนชัยไพศาลกุล, สุจรรยา ธิมาทาน, สุปภาดา อินทรบงกต และ Jiaoyue. (2563). การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับนักเรียนระดับประถามศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยบูรณาการข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหัวไทร. วารสารจีนวิทยา. ปี่ที่ 14 สิงหาคม 2563. หน้า 107-136.

 


การนำเสนองานวิจัย

  • เสี่ยวซิน เสอ, สุจรรยา ธิมาทาน, ชนิกานต์ รัตนชัยไพศาลกุล, สุปภาดา อินทรบงกต และ Jiaoyue Zhao. การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2559) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์ วิจัย ครั้งที่ 9. 3-4 เมษายน 2561. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ : ฉะเชิงเทรา, 2561. หน้า 607-615.

 


งานบริการวิชาการ

รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2563

วันที่ รายการ สถานที่
25-26 กรกฎาคม
2563
โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กิจกรรม : พัฒนาทักษะด้านภาษาจีน โรงแรมโกเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
30-31 กรกฎาคม
2563
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษาการใช้เทคโนโลยีด้วยการศึกษาเชิงประสบการณ์ให้เกิดการเรียนรู้และมีความรู้ด้านอุตสาหกรรมใหม่ : กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงแรมซันไรส์ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา