อาจารย์ ดร.วิทยา เต่าสา

อาจารย์ ดร.วิทยา เต่าสา


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2565
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2545

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

ประสบการณ์การสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (2553-ปัจจุบัน)

 


ความเชี่ยวชาญ

 • ภูมิศาสตร์
 • เครื่องมือภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
 • บูรณาการจัดการเรียนรู้
 • วิจัยทางสังคมศึกษา

 


การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ รายการ สถานที่
12–16 มค. 2547 การรังวัดด้วยดิจิทัล ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
13-20  พย. 2548 ศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียม Remote Sensing Technology Center of Japan

 

รายงานผลการวิจัย

 • 2563 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพฐานสมรรถนะตามแนวทางการบูรณาการ แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน
 • 2562 โครงการวิจัยกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายมะม่วงในตลาดต่างประเทศ : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • 2561 บูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาแผนที่ชุมชน ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

 


การนำเสนองานวิจัย

 • บูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาแผนที่ชุมชน ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เผยแพร่โดยการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9.

 


หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน

 • หนังสือเครื่องมือภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
 • เอกสารคำสอนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

 


ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ (บทความวิชาการ)

 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2550). การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร. วารสารหลักสูตรและการสอน หาวิทยาลัยทักษิณ.
 • ชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์ และทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2559) การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชน. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 หน้า : 94-102.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ (2562). รูปแบบการเรียนการสอนด้วยยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน : นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21.วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562). หน้า 1-16.

 


งานบริการวิชาการ

รายการบริการวิชาการ

ระยะเวลา รายการ สถานที่
2563 วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสตร์พระราชาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาชุมชนและความมั่นคงทางอาหาร หมู่ที่ 4 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
2562 วิทยากรอบรมการจัดเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับครูสังคมศึกษา
– วิทยากรด้าน PLC โครงการพัฒนาครู กรุงเทพมหานคร เพื่อสอดรับกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
– วิทยากรโครงการอบรมครูเพื่อจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและ PLC โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร