อาจารย์วิทยา เต่าสา

อาจารย์วิทยา เต่าสา


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2552
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2545

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

ประสบการณ์การสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (2553-ปัจจุบัน)

 


ความเชี่ยวชาญ

 • ภูมิศาสตร์
 • เครื่องมือภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
 • บูรณาการจัดการเรียนรู้
 • วิจัยทางสังคมศึกษา

 


การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ รายการ สถานที่
12–16 มค. 2547 การรังวัดด้วยดิจิทัล ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
13-20  พย. 2548 ศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียม Remote Sensing Technology Center of Japan

 

รายงานผลการวิจัย

 • 2563 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพฐานสมรรถนะตามแนวทางการบูรณาการ แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน
 • 2562 โครงการวิจัยกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายมะม่วงในตลาดต่างประเทศ : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • 2561 บูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาแผนที่ชุมชน ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

 


การนำเสนองานวิจัย

 • บูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาแผนที่ชุมชน ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เผยแพร่โดยการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9.

 


หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน

 • หนังสือเครื่องมือภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
 • เอกสารคำสอนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

 


ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ (บทความวิชาการ)

 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2550). การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร. วารสารหลักสูตรและการสอน หาวิทยาลัยทักษิณ.
 • ชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์ และทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2559) การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชน. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 หน้า : 94-102.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ (2562). รูปแบบการเรียนการสอนด้วยยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน : นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21.วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562). หน้า 1-16.

 


งานบริการวิชาการ

รายการบริการวิชาการ

ระยะเวลา รายการ สถานที่
2563 วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสตร์พระราชาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาชุมชนและความมั่นคงทางอาหาร หมู่ที่ 4 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
2562 วิทยากรอบรมการจัดเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับครูสังคมศึกษา
– วิทยากรด้าน PLC โครงการพัฒนาครู กรุงเทพมหานคร เพื่อสอดรับกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
– วิทยากรโครงการอบรมครูเพื่อจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและ PLC โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 12/12/2021 เวลา 23:37 น.