อาจารย์วรุตม์ กิจเจริญ

อาจารย์วรุตม์ กิจเจริญ


ตำแหน่งปัจจุบัน

  • อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จ สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) คณิตศาสตร์

 

2554

 

มหาวิทยาลัยบูรพา
ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) คณิตศาสตร์ 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

รายการ ช่วงเวลา สถานที่
การฝึกอบรม การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 21-23 มีนาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ “การจักการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑” 16–17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
นำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย กลุ่มการประเมินผลหลักสูตร 3-4 เมษายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ผ่านบอร์ดคิดไบร์ท 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AUN-QA implementation and Gap Analysis การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ 19-20 ธ.ค. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนผฏิบัติราชการภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs 17 ธ.ค. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการตามรอยแนวความคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพองเพียง ประจำปี 2563 7-8 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต. เขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา
อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน เรื่อง การใช้เครื่องมือออนไลน์สำหรับวัดผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563) 23 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อบรมหลักสูตร  “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์” 14 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

ประสบการณ์ทำงานด้านการสอน

ปี พ.ศ.2551 – 2554             อาจารย์พิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

ปี พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน           อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

ประสบการณ์ทำงานด้านการทำงน

ปี พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน           ประธาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ปี พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน          กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ปี พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน          กรรมการนโยบายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ปี พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน           ประธานหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • การสอนคณิตศาสตร์

 

ผลงานวิชาการ

วรุตม์ กิจเจริญและวรากรณ์ สุดสงวน. (2561). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเลื่อนขนาน

           โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. การประชุมวิชาการและเสนอผลงาน

วิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย  ครั้งที่ 9 วันที่ 4 เมษายน 2561

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 801-809.

วรุตม์ กิจเจริญและวรากรณ์ สุดสงวน. (2561). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

           เรื่องอัตราและอัตราส่วนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

           ปีที่ 2. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย  ครั้งที่ 9

วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 828-835.

 

งานบริการวิชาการ

รายการ วันที่ สถานที่
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 – 3 เมษายน 2562 โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน

พัทยา จ.ชลบุรี

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (รุ่น 1) 27 – 28 เมษายน 2562 โรงแรมซันธารา อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (รุ่น 2) 11 – 12 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 18 – 19 มิถุนายน 2563 โรงแรมโกลเดนท์ซิตี้ จ.ระยอง
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 23 – 24 มิถุนายน 2563 โรงแรมซันไลส์ ลากูน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 – 2 เมษายน 2564 โรงแรมซันไลส์ ลากูน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

 

 

หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก: พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสารและ  e-mail

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถนนมรุพงษ์ ต. หน้าเมือง อ. เมือง  จ.  ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์:         มือถือ   089-2322095

โทรสาร:          0-3851-5826 (คณะครุศาสตร์)

e-mail:          ajwarut.rru@gmail.com

 


ดาวน์โหลดเอกสาร