อาจารย์วรุตม์ กิจเจริญ

อาจารย์วรุตม์ กิจเจริญ


ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2554
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2549

 

ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์ทำงานด้านการสอน

  • ปี พ.ศ. 2551–2554 อาจารย์พิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
  • ปี พ.ศ. 2555–ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประสบการณ์ทำงานด้านการทำงาน

  • พ.ศ. 2558–ปัจจุบัน ประธาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  • พ.ศ. 2561–ปัจจุบัน กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
  • พ.ศ. 2562–ปัจจุบัน กรรมการนโยบายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
  • พ.ศ. 2559–ปัจจุบัน ประธานหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


ความเชี่ยวชาญ

  • การสอนคณิตศาสตร์

 


การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ รายการ สถานที่
14 สิงหาคม 2563 อบรมหลักสูตร  “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์” มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
23 พฤษภาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน เรื่อง การใช้เครื่องมือออนไลน์สำหรับวัดผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
7-8 มีนาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการตามรอยแนวความคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพองเพียง ประจำปี 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต. เขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา
17 ธันวาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนผฏิบัติราชการภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
19-20 ธันวาคม 2562 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AUN-QA implementation and Gap Analysis การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
23 พฤศจิกายน 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ผ่านบอร์ดคิดไบร์ท มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
3-4 เมษายน 2561 นำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย กลุ่มการประเมินผลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
16–17 กรกฎาคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ “การจักการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑” โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
21-23 มีนาคม 2561 การฝึกอบรม การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

 


บทความวิจัย

  • วรุตม์ กิจเจริญ และวรากรณ์ สุดสงวน. (2561). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเลื่อนขนานโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. การประชุมวิชาการและเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 801-809.
  • วรุตม์ กิจเจริญ และวรากรณ์ สุดสงวน. (2561). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราและอัตราส่วนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 828-835.

 


งานบริการวิชาการ

วันที่ รายการ สถานที่
1 – 2 เมษายน 2564 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงแรมซันไลส์ ลากูน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
23 – 24 มิถุนายน 2563 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงแรมซันไลส์ ลากูน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
18 – 19 มิถุนายน 2563 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงแรมโกลเดนท์ซิตี้ จ.ระยอง
11 – 12 พฤษภาคม 2562 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (รุ่น 2) คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
27 – 28 เมษายน 2562 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (รุ่น 1) โรงแรมซันธารา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
1 – 3 เมษายน 2562 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี