หากนักศึกษาต้องการติดต่อเรื่องงานกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ) ต้องติดต่อที่หน่วยงานใด และต้องมีเอกสาร ขั้นตอนใดบ้าง

ติดต่อที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ในเมือง อาคารราชนครินทร์ ชั้น 2

หลักฐานประกอบเอกสารกู้ยื้ม(กยศ)

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน
1. แบบคำขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan และแบบคำขอกู้ยืมเงินที่เป็นเอกสาร(แบบ กยศ.101)
2. เอกสารของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
2.1 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. เอกสารของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ ดังนี้
4.1 กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินมีรายได้ประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของบุคคลนั้นแล้วแต่กรณี
4.2 กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินไม่มีรายได้ประจำให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (แบบ กยศ.102) และ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้
5. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)
6. แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
7. ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
8. เอกสารอื่นๆ ซึ่งสถานศึกษาพิจารณาเพิ่มเติม
* หมายเหตุ :
สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ โดยเจ้าของเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา บิดาต้องเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง