นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แล้วต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ต้องศึกษาข้อมูลได้ที่ใด

ตอบ 1.เช็คข้อมูลคณะและสาขาในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่อยากเข้าเรียน

2.ความแตกต่างของภาคพิเศษและภาคปกติ

3.เช็คตารางของการยื่นเรื่องเข้าเรียน

4.ยื่นคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

5.เช็คหัวข้อการสอบข้อเขียนของคณะที่สมัครเข้าเรียน

6.เตรียมตัวกับการสอบสัมภาษณ์

7.เช็คแนวทางขอทุนการศึกษา