นักศึกษาสามาถตรวจสอบข้อมูลผลการเรียน กิจกรรมที่เข้าร่วม ได้ด้วยวิธีการใดบ้าง

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://reg.rru.ac.th/main/index.php โดยการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสของนักศึกษา