หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาเรียน มีรายละเอียดใดบ้าง

การเทียบโอนรายวิชา/ผลการเรียน

1.การโอนผลการเรียนกระทำได้ในกรณีใดบ้าง และมีเงื่อนไขอย่างไร

ตอบ

เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทนักศึกษา
เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยแต่ไม่สำเร็จการศึกษาและกลับเข้ามาศึกษาใหม่ ไม่เกินกำหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
เงื่อนไขการโอนผลการเรียน

ไม่ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
เป็นรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่เคยศึกษามาแล้ว และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C โดยไม่จำกัดหน่วยกิต
2.การยกเว้นผลการเรียนกระทำได้ในกรณีใดบ้าง

ตอบ

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหรือรับรองหลักสูตร
เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยรับรอง
เป็นผู้ผ่านการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ มีประสบการณ์จากการทำงาน
3.รายวิชาที่จะได้รับการยกเว้นผลการเรียนได้นั้น ต้องมีเกณฑ์อย่างไร

ตอบ เป็นรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C หรือเทียบเท่า และได้รับผลการเรียนนั้นมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

4.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญาญาตรีจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองจะได้รับการยกเว้นผลการเรียนในหมวดวิชาใดบ้าง

ตอบหมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี และรายวิชาเฉพาะด้าน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาขาวิชากำหนด

5.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญาญาตรีหรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหลักสูตรจะได้รับการยกเว้นผลการเรียนในหมวดวิชาใดบ้าง

ตอบหมวดศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต และรายวิชาเฉพาะด้าน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาขาวิชากำหนด

6.จำนวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียน สูงสุดได้เท่าไร

ตอบ ต้องไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร

7.ต้องการขอเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา จะต้องทำอย่างไร

ตอบ

นักศึกษายื่นคำร้องขอโอน/ยกเว้นรายวิชา ในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษาเท่านั้น (ดาวน์โหลด์คำร้องที่เว็บไซต์ http://.reg.rru.ac.th)
ฝ่ายงานทะเบียนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ฝ่ายงานทะเบียนจัดทำประกาศและแจ้งตามคณะ/ศูนย์ทราบ
นักศึกษารับเอกสารการโอน/ยกเว้นรายวิชา
ชำระเงินค่าธรรมเนียมสำหรับการโอน/ยกเว้นรายวิชาที่ฝ่ายการเงิน
ส่งเอกสารการโอน/ยกเว้นที่ผ่านการชำระเงินแล้วที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
เจ้าหน้าที่ทะเบียนนำผลโอน/ยกเว้นกรอกลงคอมพิวเตอร์