เกณฑ์การได้รับเกียรตินิยม มีกี่อันดับ มีเงื่อนไขใด

จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ข้อ 52 การให้ปริญญาเกียรตินิยม
ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ดังนี้
(1) สอบได้จำนวนหน่วยตคบตามหลักสูตรและภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 20
(2) ไม่เคยเรียนรายวิชาใด ๆ ได้ระดับขั้นผลการเรียนต่ำกว่า C
(3) ไม่เคยเรียนซ้ำในรายวิชาใด ๆ
(4) ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะได้รับปญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องได้รับคำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60
(5) ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
(6) นักตึกษาที่ได้รับการยกวนการเรียนไม่มีสิทริได้รับปริญญาเกียรตินิยม
(7) คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่สำเร็กาศึกษาและขอรับปริญญาต่อสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาเกียรตินิยมและนำเสนอสภามหาวิทยลัยเพื่ออนุมัติการให้ปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 53 ชื่อปริญญา และการใช้ชื่อปริญญาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 54 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้

อ้างอิง https://edu.rru.ac.th/files/rule-1.pdf