รูปแบบและหลักเกณฑ์การแต่งชุดครุยวิทยฐานะของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นอย่างไร

รูปแบบและหลักเกณฑ์การแต่งชุดครุยวิทยฐานะของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา http://dsd.rru.ac.th/images/File/PDF/congra2561.pdf