นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลาออก จะต้องดำเนินการอย่างไร

1.ขอแบบคำร้องลาออกที่งานทะเบียนและประมวลผล
2.พบอาจารย์ที่ปรึกษา
3.ตรวจสอบหนี้สินที่หอสมุด
4.ตรวจสอบหนี้สินที่หน่วยงานคลัง
5.นำคำร้องลาออกกลับมายื่นที่งานทะเบียนและประมวลผล
อ้างอิง โดย http://academic.rru.ac.th/wp-content/uploads/2015/09/k6.pdf