มาตรการของมหาวิทยาลัยในการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา มีอย่างไรบ้าง