หากนักศึกษาต้องการถอนรายวิชาบางวิชาต้องทำให้เสร็จภายในกี่วันและสามารถติดต่อได้ที่ใด

ทำการยกเลิกภายในหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่วัดเปิดภาคการศึกษา และสามารถติดต่อได้ที่ทะเบียน