ผลการประเมินการเรียนของนักศึกษา มีกี่ระดับ อะไรบ้าง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ข้อที่ 23 การประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็นระดับของผลการเรียนเป็นตัวอักษรหรือสัญลักษณืดังต่อไปนี้

– การประเมินผลเป็นระดับขั้นผลการเรียนมี 8 ระดับและมีค่าระดับ ดังนี้

ระดับขั้นผลการเรียน ความหมาย ค่าระดับ
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.00
B+ ดีมาก (Very Good) 3.50
B ดี (Good) 3.00
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.50
C พอใช้ (Fair) 2.00
D+ อ่อน (Poor) 1.50
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.00
F ตก (Fail) 0.00
ข้อมูล โดย นายชมพินิจ กล้าหาญ [62003126007] ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 14:27

http://ce.rru.ac.th/files/rule-1.pdf