หากเวลาเรียนไม่เพียงพอนักศึกษาควรดำเนินการอย่างไร

ให้ติดต่ออาจารย์ประจำวิชาว่าเวลาเรียนไม่พอควรสอนเพิ่มเติมในคาบเรียนห หรือเวลาว่าง หรือวันหยุด หรือมอบหมายงานให้ทำจนมีเวลาครบตามที่กำหนดไว้ในรายวิชานั้นยกเว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา