นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านในรายวิชาที่ไม่เปิดสอนในหลักสูตรแล้ว จะต้องดำเนินการเช่นไร

นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านในรายวิชาที่ไม่เปิดสอนในหลักสูตรแล้ว จะต้องดำเนินการเช่นไร