หากไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคเรียนได้ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดต้องดำเนินการเช่นไร

การขอสอบภายหลัง

1.นักศึกษาที่ขาดสอบและมีความประสงค์จะขอสอบภายหลังอันเนื่องมาจาก

1.1 เจ็บป่วยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเจ็บป่วยเกิน 3 วัน

1.2 ประสบอุบัติเหตุมีใบบันทึกประจำวัน(ใบแจ้งความ) จากสถานีตำรวจ

1.3 เหตุสุดวิสัยอื่นๆ

2.ให้นำเอกสารติดต่อสำนักทะเบียนขอสอบภายหลังโดยนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบภายหลังได้ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันสุดท้ายของการสอบ ให้นักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1 กรอกคำร้องทั่วไป

2.2 ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำและตรวจสอบเอกสารประกอบคำร้องทั่วไป

2.3 อาจารย์ผู้สอนลงนามอนุมัติออกข้อสอบใหม่

2.4 หัวหน้าภาควิชา เสนอความคิดเห็น

2.5 คณบดี เป็นผู้พิจารณาสอบสวนหาสาเหตุของการไม่ได้มาสอบของนักศึกษา โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องมาพบเพื่อสอบถามความจริง เมื่อคณบดีพิจารณาแล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

เจ้าหน้าที่รับเรื่องของนักศึกษา แจ้งให้นักศึกษารอฟังผลการขอสอบภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ยื่นคำร้องโดยเจ้าหน้าที่รับเรื่องขอสอบภายหลังต้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนรับเรื่องเพราะหากเอกสารไม่ครบ คณะอนุกรรมการไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ รวบรวมเอกสารคำร้องขอสอบภายหลังและจัดพิมพ์ภาย 1 สัปดาห์และนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานทะเบียนพิจารณาภายใน 1 สัปดาห์
หากได้รับการอนุมัติ

ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนงานทะเบียนประวัติ นำคำร้องที่ผ่านการอนุมัติไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบภายหลังที่ฝ่ายการเงิน อาคารกองอำนวยการจำนวน 1,000 บาท ต่อ 1 รายวิชา เมื่อชำระเงินแล้วให้นำใบ คำร้องทั่วไป คืนที่เจ้าหน้าที่ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
นักศึกษาต้องมาติดต่อขอใบเข้าห้องสอบก่อน 1 สัปดาห์ โดยเป็นการจัดสอบในห้องสอบพิเศษ ใช้ข้อสอบ 2 ชุด
เวลาในการสอบ ให้ไปรวมกับการสอบปลายภาคเป็นเวลา3 ชั่วโมงโดยไม่มีการขยายเวลาในการสอบให้(ตามมติคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553)
หากไม่ได้รับการอนุมัติ

– นักศึกษาสามารถเข้าสอบ ปลายภาคได้โดยคะแนนสอบกลางภาคเป็น 0

– นักศึกษาสามารถ เพิก -ถอนในรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาคได้

หมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่ได้มาสอบตามกำหนด หรือดูตารางสอบผิด หรือมีเหตุอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้มีการสอบร่วมทั้งภาคปกติและค่ำ สำหรับนักศึกษาที่มาสอบอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ได้แก ฝนตก,น้ำท่วม,รถติด เป็นต้น ให้นักศึกษาไปที่ห้องสอบและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ ให้นักศึกษาเขียนคำร้องและให้ผู้กำกับห้องสอบบันทึกในใบคำร้องไว้เป็นหลักฐานโดยระบุวัน เวลาที่นักศึกษาไปถึงห้องสอบ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาในกรณียื่นเรื่องขอสอบภายหลังอันเนื่องมาจากการมาสอบสาย