หากนักศึกษาต้องการยื่นขอใบรับรองสถานะความเป็นนักศึกษา นักศึกษาสามารถขอได้ที่ใด และมีขั้นตอนอย่างไร

นักศึกษาสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบคำร้องขอใบรับรองได้ที่ เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ http://academic.rru.ac.th/ กรอกข้อมูลในใบคำร้องให้ครบถ้วน และนำใบคำร้องไปชำระเงินที่งานคลัง จากนั้นนำใบคำร้องไปยื่นที่งานทะเบียนพร้อมใบเสร็จชำระเงิน ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 วัน แล้วจึงมารับใบรับรองสถานะความเป็นนักศึกษาที่งานทะเบียนพร้อมนำใบเสร็จชำระเงินมาด้วย