ขั้นตอนการจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยต้องทำอย่างไรบ้าง

ต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย และต้องมีบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด กรณีพักค้างคืนต้องทำหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง

อ้างอิง : http://dsd.rru.ac.th/images/File/PDF/Student%20activities2560.pdf