หากนักศึกษาได้เกรด I ควรหาทางแก้ไข และปฏิบัติตนเช่นใด

หากนักศึกษาได้เกรด I ควรรีบแก่ทันที่โดยการทางมหาวิทยาลัยจะแก้เกรด I เป็นเกรดอื่น ให้ ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถ้าหากเลยวันที่กำหนดไปแล้ว จะกลายเป็น F ทันที ทุกกรณี … มีกรณี (1) สำหรับเด็กที่ไม่ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนเรียนช้าแล้วเกรดไม่ปรากฎ จะเป็นปัญหาได้

โดยวิธีแก้ให้นักศึกษา ติดต่อ อาจารย์ ผู้สอนวิชา ที่ได้เกรด I ว่าจะช่วยอย่างไรให้คะแนนที่น้อยกว่า I แก่เป็น D แล้วแต่ อาจารย์อาจจะกำหนดงานให้ หรือ สอบใหม่ เป็นต้น