ค่าเช่ารถ (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)

เอกสารที่ต้องขออนุมัติก่อนการดำเนินการ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
กรณีที่จะยืมเงินค่าเช่า ฎีกาขออนุญาตเช่าเช่ารถโดยสาร ยื่นพร้อมกับการยืมเงิน ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และทำจัดซื้อจัดจ้าง
  1. (ฉบับจริง) ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้
  2. (ฉบับจริง) สัญญาเช่ารถโดยสาร (ติดอากรแสตมป์ 1,000 ละ 1 บาท ของราคาค่าเช่า)
  3. (ฉบับจริง) ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบส่งมอบงาน
  4. (ฉบับจริง) หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
  5. (สำเนา) ใบอนุญาตขับขี่ พรบ. เอกสารการต่อทะเบียนรถยนต์
  6. (สำเนา) บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว พร้อมกำหนดการโครงการ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าทุกฉบับ