ค่าที่พัก

ประเภท อัตราการเบิกจ่าย
บุคคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคลากรของรัฐ
 • หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และบุคลากรของรัฐทุกสังกัด ทั้งที่เป็นข้าราชการและพนักงาน
 • ไม่เกิน 750 ต่อคน/ต่อคืน
 • จัดพักแยกชายหญิง จำนวน 2 คนต่อห้อง
บุคคลภายนอก และนักศึกษา
 • หมายถึง บุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่ข้าราชการและพนักงานของรัฐ รวมทั้งนักศึกษาถือเป็นบุคคลภายนอก
 • ไม่เกิน 500 ต่อคน/ต่อคืน
 • จัดพักแยกชายหญิง จำนวน 2 คนต่อห้อง

 


เอกสารที่ต้องขออนุมัติก่อนการดำเนินการ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
 1. กรณีที่เป็นกิจกรรมที่มีนักศึกษาเดินทางไปด้วยหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง (นักศึกษา) โดยฉีกส่วนท้ายของหนังสือเป็นแบบตอบรับอนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะต้องใช้เอกสารส่วนนี้แนบเพื่อขออนุมัติใช้รถยนต์อีกด้วย (เรียงตามลำดับให้ตรงกับใบรายชื่อแนบท้ายบันทึกข้อความขออนุมัติไปราชการ)
 2. แบบขออนุญาตไม่เกิน 7 วัน (นักศึกษา)
 1. (ฉบับจริง) ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
 2. (ฉบับจริง) ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก
 3. (ฉบับจริง) ใบรายงานการเข้าพัก Folio
 4. (ฉบับจริง) รายงานการเดินทางไปราชการ แบบ8708
 5. (สำเนา) บันทึกข้อความขออนุมัติไปราชการ แนบใบรายชื่อผู้เดินทางไปราชการ หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง (นักศึกษา) แบบขออนุญาตไม่เกิน 7 วัน (นักศึกษา) โดยรายชื่อผู้ที่เดินทางกับรายชื่อในใบรายงานการเข้าพัก Folio ต้องตรงกัน
 6. (สำเนา) บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว พร้อมกำหนดการโครงการ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าทุกฉบับโดยผู้ยืมเงินทดรองราชการ
 7. (ถ้ามี) บันทึกข้อความขออนุมัติพักเกินอัตรา กรณีที่พักคนเดียวแต่จ่ายเพิ่ม
 8. (สำเนา) สัญญาการยืมเงิน (กรณีที่ยืมเงินทดรองราชการ) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าทุกฉบับโดยผู้ยืมเงินทดรองราชการ