นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ต้องรับเอกสารสำเร็จการศึกษาได้ที่ใด

สามารถติดต่อรับด้วยตนเองได้ที่งานทะเบียนและประของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และทางระบบออนไลน์ ในขั้นตอนดังนี้ https://rruwelearn.com/froms/ แต่ไม่เกิน 6 เดือนหลังจากจบการศึกษา

***นำข้อมูลมาจาก www.reg.rru.ac.th***