คุณสมบัติของผู้ต้องการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของคณะครุศาสตร์ มีอะไรบ้าง

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือเทียบเท่า

2) มีเกรดเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

 

อ้างอิง https://reg.rru.ac.th/admission/new/pdf/re-admis-2edit4.pdf