การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะครุศาสตร์ มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
แห่งข้อมูล : https://reg.rru.ac.th/admission/new/index2.php