นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ได้ช่องทางใดบ้าง

สามารถชำระได้ที่สำนักงานหอ หรือเว็บไซต์ข้อมูลส่วนตัว