คณะครุศาสตร์ มีเปิดสอนกี่สาขาวิชา อะไรบ้าง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดทำการสอนใน 9 สาขาวิชา ดังนี้

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา