มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2564 มีการเปิดสอนกี่หลักสูตร อะไรบ้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2564 เปิดสอนทั้งหมด 5 คณะ

คณะครุศาสตร์

 • สาขาวิชาการศึกษาประถมวัย
 • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาดนตรีสากล
 • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
 • สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก
 • สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการ

 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ้างอิง:https://reg.rru.ac.th/rru-university-course/