เกณฑ์การพ้นสภาพนักศึกษา มีอะไรบ้าง

1.นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยเท่าไร จึงจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาภาคปกติ
เกรดเฉลี่ยสะสมภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 1 ต่ำกว่า 1.60
เกรดเฉลี่ยสะสมของภาคเรียนที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษาต่ำกว่า 1.80
เรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรแต่เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80
ได้ระดับผลการเรียนต่ำกว่า C เป็นครั้งที่ 2 สำหรับกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ
นักศึกษาภาคพิเศษ
เกรดเฉลี่ยสะสมภาคเรียนที่ 3 ของชั้นปีที่ 1 ต่ำกว่า 1.60
เกรดเฉลี่ยสะสมของภาคเรียนที่ 3 ของแต่ละปีการศึกษาต่ำกว่า 1.80
เรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรแต่เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80
ได้ระดับผลการเรียนต่ำกว่า C เป็นครั้งที่ 2 สำหรับกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.นอกเหนือจากเกรดเฉลี่ยสะสมแล้ว กรณีใดอีกที่จะมีผลต่อการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

มีสภาพการเป็นนักศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด
สำเร็จการศึกษาและได้รับปริญญา
ลาออก
เสียชีวิต
ประพฤติตนฝ่าฝืนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง และถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ และไม่ได้ดำเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
อ้างอิงจาก http://academic.rru.ac.th/blog/2018/01/24/