การเรียนการสอนในระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ สามารถเข้าเรียนได้ที่ช่องทางใด

สามารถเข้าเรียนได้ในระบบ RRU to Learn คือ ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เข้าถึงได้ที่ www.rrutolearn.com

RRU to Learn ประกอบด้วย 3 ระบบย่อยคือ

1. RRU to Learn LMS สำหรับการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย
2. RRU to Learn 21st century skills and competency courses สำหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพื่อเสริมทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
3. RRU to Learn Online Course & Credit Bank เป็นระบบให้บริการความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปในหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ (Non-degree) และหลักสูตรสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ที่ผู้เรียนสามารถเก็บสะสมหน่วยกิต เพื่อใช้เทียบโอนรายวิชาเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในอนาคต

ใช้ www.rrutolearn.com เป็นเว็บไซต์หลักของ RRU to Learn สําหรับเชื่อมโยงไปยัง 3 ระบบย่อย

สําหรับอาจารย์และนักศึกษาบัญชีผู้ใช้ (Username และ Password) ระบบ RRU to Learn LMS เป็นบัญชีเดียวกับการเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย กรณีนักศึกษาใหม่สามารถขอรับบัญชีผู้ใช้ระบบได้จาก reg.rru.ac.th

อ้างอิงจาก เพจ : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา