หากนักศึกษาได้เกรด F ควรหาทางแก้ไข และปฏิบัติตนเช่นใด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ข้อที่ 29 รายวิชาใดที่ได้ผลการเรียน F ให้นักศึกษาทำการลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชานั้น และให้เปลี่ยนรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน F ให้เป็นสัญลักษณ์ W ( W คือ เป็นการถอนบางวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเอาออกไปแต่ถอนเกินเวลาที่กำหนด จึงติด W )

ข้อมูล โดย นายชมพินิจ กล้าหาญ [62003126007] ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 11:57

http://ce.rru.ac.th/files/rule-1.pdf