มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาจำนวนกี่รอบ และมีคณะใดบ้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาจำนวน 4 รอบ

5 คณะ ดังนี้

1. คณะครุศาสตร์

2. คณะเทคโนอุตสาหกรรม

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคม

4. คณะวิทยาการจัดการ

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://www.rru.ac.th/