หากนักศึกษาได้ผลการเรียนไม่ครบในบางภาคการเรียน ต้องดำเนินการเช่นไร

1. สอบถามกับอาจารย์ผู้สอนประจำวิชา เรื่องการส่งเกรด

2. นำใบคำร้องมากรอกข้อมูล และนำส่งอาจารย์ผู้สอน (ใบคำร้องขอส่งเกรดหาได้จากลิ้นชักที่ตึก 4 )

3. หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว จึงนำใบคำร้องส่งอาจารย์ผู้สอน

4. หลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ติดต่อกับฝ่ายทะเบียน และนักศึกษาต้องรอและเข้าไปตรวจสอบเกรดของตนเองที่ https://reg.rru.ac.th/main/index.php เป็นระยะๆค่ะ